Clubs and societies

Nomination clubs and societies

Head 

Contacts

1

Student Press Center

Shyngysova N.T.

8701-993-9007

2

Young Leader's School

Akhmetova L.S.

8701-744-0475

3

School of Communication

Akhmetova L.S.

8701-744-0475

4

InterPRess

Argynbaeva M.Kh.

8707-527-6999

5

PR club

Negizbayeva M.O.

8707-108-3815

6

PR-shy mektebі

Nurzhanova Sh.S.

8701-710-4058

7

Gutenberg

Muhamadieva L.I.

8777-204-4055

8

Economics journalism

Bekbolatuly J.

8701-444-4732

9

The specifics of training multimedia professionals

Barlybaeva S.Kh.

8777-338-6132

10

Zhas Zertteushi

Mikotova G.T.

8702-744-4702

11

Radiojournalism

Kabylgazina K.

8701-333-8607

12

Mobile journalism

Alimzhanova A.B.

8707-548-9506

13

Researcher

Noda L.P.

8701-326-9167

14

Drama club "Eidos"

Noda L.P.

8701-326-9167

15

Kmlab »Konica Minolta Zertkhanasy

Sultanbaeva G.S.

8707-377-7049

16

Telezertkhana

Abdіzhәdіlқyzy J.

8778-455-9048

17

Қықтық journalism clubs

Zhұmabekuly S.

8701-740-8056

18

"Travel Journalist"

Mukanova G.K.

8777-691-9889

19

“Quziret baspager”

Serikbay B.

8707-358-8042

20

School of Young Journalist

Alzhanova A.B.

8707-204-5757