Физика-химиялық талдау және зерттеу орталығы

Физика-химиялық талдау және зерттеу орталығы

№рс

Ғылыми жобаның бағыты

Жобаның тақырыбы

Кілтті сөздер

Жоба жетекшісі

Мерзімдік кезең

Байланыс нөмірлері

1

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Беттік ауданы дамыған қатты электродтарда азот (ІІ) оксидінің электр химиялық тотығуы

Азот оксиді, тотығу, электролиз, бөлшектік электродтар, электролит, тотығу дәрежесі, ағымдағы токтан шығу, концентрация, потенциал, нитрит-ионы, нитрат ионы, тотықсыздану, полярланған қисықтар, тотығу толқыны, тотықсыздану толқыны, айналдыру жылдамдығы

Баешова Ажар Коспановна

х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

2

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Фазэлектродты еріиінді бөлімі мен металдардан нанобөлшектер алушекарасында нуклеация мен фазатүзгіш процестердің ғылыми негізіндегі зерттеулер мен жұмыстар

Электроды, нуклеация, мыс, электротұндыру, электрокристалдану, тұндыру, синтез, нанобөлшектер, ультрадисерті

Демеев Бауыржан Байтугулович х.ғ.к.

2012-2014жж

87272924487

3

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Құрамында алтын мен молибден бар үлгілерін талдаудың сатылы сызбанұсқасын құру

Алтын, молибден, рентген флуоресцентті талдау, индуктивті плазмалы байланысқан масс-спектрометрия

Долгова Наталья Дмитриевна

х.ғ.к., доцент

2012-2014жж

87272924487

4

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Қазақстанның өсімдік және минералды шикі зат негізінде нанокомпозиттерді зертеу және синтездеу

Шунгит, катализ, көмірек – металдық катализдік жүйе, аммиак, циклогексан, күкіртсутек, фосфин

Ефремов Сергей Анатольевич

х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

5

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

«Әртүрлі баяу сатылары бар электродты реакциялар ішіндегі лигандалар мен комплекстердің бәсекелес адсорбциясы»

Ароматты аминдер, комплексті қосылыстар, ішкі және сыртқы координациялық сфера, дифференциалды сыйымдылық қисықтары, гетероциклді аминдер, классикалық және ауыспалытокты полярограммалар

Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

6

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Табиғи минералдар мен өсімдік қалдықтарын түрлендіру негізінде электрліхимия сенсорлары үшін қолданылатын электродтардың алынуының физикалық және химиялық негіздерін жасау 

Вольтамперометрия, мыс, молибдат, графит, күріш қабықшасы, модификация, тығыздалған кескіндер, электродтар, оксидтер, электрототығу

Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

7

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Жасыл аналитикалық химия әдістерін қолдана отырып, Қазақстан Республикасындағы органикалық экотоксиканттарды бақылаудың әдістемелік негіздерін шығару, негізгі бағыт 

Органикалық ластаушылар, қоршаған орта, жасыл аналитикалық химия, газды хромотография, масс-спектрометрия, қаттыфазалы микроэкстракция

Кенесов Булат Нурланович

х.ғ.к., доцент

2012-2014жж

87272924487

8

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Копфункционалды түрдегі болашағы бар полифосфатты материалдар алудың ғылыми-негізін жасау. 

Сызықты фосфаттар, сорбциялық қасиеттер, жұмсақ механохимиялық синтез, радиациядан қорғаныштық қасиеттер

Куанышева Галия Сафагазиевна

х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

9

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Химия ток көздерiндегi литиевыхқа процесстерiнiң түптерi физикалық-химия

Литийдің электрохимиялық түрлендіргіштер, математикалық модельдеу, электрохимиялық процестер, коррозиялық қабық, электролит, пассивация

Курбатов Андрей Петрович
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

10

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Магнитті саздардың нанокомпозиттерін бағытталған әсері бар дәрілік препараттардың тасымалдаушысы ретінде жасау

Диатомит, бентонит, магнитті композиттер, магнитті сорбенттер, магнитті-балшық

Мусабеков Куанышбек Битуович
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

11

Елдің интеллектуалды қабілеттілігі

Практикалық құнды гидроксиароматикалық қышқылдар мен олардың туындыларын гидроксиарендер мен олардың туындыларын алкилкөмір қышқылдарының сілті тұздарымен карбоксилдеу арқылы алудың ғылыми негіздерін жасау

Көміртек диоксиді, фенол; о-, м- және п- крезодар, резорцин, м- хлорфенол, карбоксилирлену, натрийэтилкарбонат, калийэтилкарбонат, салицил қышқылы, 4-метил-2-гидроксобензой қышқылы, 5-метил-2-гидроксобензой қышқылы, β-резоцил қышқылы

Суербаев Хаким Абдрахманович
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

12

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

«Қазақстанның диатомиттік минералды шикізатын сорбент, композициялық заттар және катализатор жасауға инновациялық өндіріс».

Диатомит, катализатор, гидрлеу, өсімдік майлар, активтілік, селективтілік, транс-изомерлер, адсорбент, майларды тазарту, суды тазарту, құрғақ құрылыстық қоспалар

Буркитбаев Мухамбеткали Мырзабаевич

х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

13

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

Дәрілік заттарды иммобилизациялауға арналған полимерлік криогельдерді жасау

Криогели, поливинилді спирт, натрийлі тұз, карбоксилметилцелюлоза, композит, атомдық-күштік микроскопия, морфология, кеуектілік, ісіну, алхидин, цпб, пав, иммобилизация, сорбция, десорбция

Бейсебеков Марат Киянович
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

14

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

Қазақстанның аридті орындарында өсетін кейбір өсімдіктерден жоғарыэффективті фитопрепарат алудың ғылыми негізін жасау;

Марева отбасы өсімдіктер, аридті аймақ, Климакоптера, Сведа, тұзқұлақшық, флановоидтер, жоғары критикалық флюидті СО2- экстракциясы, анализдің спектрлі әдістері, қышқылдық гидролиз, сілтілік деструкция, шартты фитопрепараттар, антибактериялы, антиоксидантты активтілік

Бурашева Гаухар Шахманова
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

15

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

«Кәсіпорындардан шығатын газдарды улы органикалық еріткіштер қоспаларынан адсорбциялық-каталитикалық тазалау үшін композициялық материалдар жасау».

Шунгит, Катализатор, адсорбент, композициялықматериалдар, адсорбция, адсорбциялық-каталитикалық тазалау.

Досумов Кусман Досумович
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

16

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

Ғылыми жобаның тақырыбы: Қазақстанның фармакопеялық өсiмдiк шикiзатынан бөліп алынатын аса тиiмдi «Лимонидин» субстанциясы негiзінде таблетка түрiндегi жаңа дәрiнi жасау технологиясы. 

Кермек(Limonium (L.) mill, L. myrianthum, шөптің монографиясы L. gmelinii, субстанция, сапа көрсеткіштері, тәжірибелі-өндірістік регламент, клиникаға дейінгі зерттеулер, тұрақтылық

Жусупова Галия Евентаевна

х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

17

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

Табиғи антрахинонодар негізінде жаңа биологиялық белсенді заттар алу технологиясын жасау

Антрахинондар, модификация, хромотаграфиялық анализ, экстракция, спектрлі анализ, фитопрепараттар, биологиялық активті заттар, заттар құрылысы

Музычкина Раиса Алексеевна
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

18

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

Құрамында кератин бар табиғи шикізатты (жүн) көбіктүзгіштерге қайта өңдеу технологиясын жасау

Көбік тудырғыш, кератин, гидролиз, беттік активті заттар, суда еритін полимерлер

Мусабеков Куанышбек Битуович
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

19

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

Полиэлектролит пен БАЗ негізіндегі кеуекті жүйелерден полярсыз сұйықтықтарды ығыстыруға арналған композициялық жүйелерді дайындау

Мұнайбергіштікті арттыру әдістері (МБАӘ), ионсыз беттік активті заттар (ИБАЗ), полиэлектролиттер, полярсыз сұйықтықтарды ығыстыру, капиллярлы-кеуекті жүйелер.

Омарова Каинжамал Искановна
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

20

Шикізатпен өнімді терең өңдеу

Табиғи және техногенді шикізатты қайтадан өңдеу кезінде улы, ауыр, бағалы және түсті металл иондарын концентрлеу және бөліп алу әдістерін жасау

Полиэтиленглюколь, полиакрил қышқылы, комплекстүзілу, термодинамика, төмен молекулалы лигандалар, сорбенттер, балшық, диатомит, шығару дәрежесі

Оспанова Алья Капановна
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

21

Энергетика

Кремнилік күн элементтерінің фототүрлендіру тиімділігін арттыру әдістерін жасау

күн сапалы кремний, кремнийлік фотоэлемент

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич
т.ғ.к., доцент

2012-2014жж

87272924487

22

Энергетика

Уранды жерасты ұңғымалық шаймалау әдісімен өндіретін аймақтардың радионуклидтік ластануын бағалау

Табиғи радионуклидтер, радионуклидтік ластанулар, изотоптық қатынас, радионуклидтердің формалары

Буркитбаев Мухамбеткали Мырзабаевич

х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

23

Энергетика

Разработка технологии получения электроэнергии посредством осмотического давления на примере создания теплового осмотического двигателя, спаренного с солнечным коллектором

Осмос, кері осмос, осмостық қысым, осмостың жұмысы, электродиализ.

 

Назаров Павел
АҒҚ

2012-2014жж

87272924487

24

Энергетика

Полимерлі электролит және катоды бар литийденген темір фосфатының негізінде литий-иондық аккумуляторға арналған материалдарды жасау.

Литий-иондық аккумуляторы, темір фосфаты, катод, анод, нақты сипаттамалары, катодты дайындау

Курбатов Андрей Петрович
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

25

Энергетика

Жаңа заттар мен материалдарды алудың, бөлудің және талдаудың электрохимиялық әдістерін қолданатын өнеркәсіп салаларын ғылыми-техникалық және инновациялық қамтамасыз ету

Жаңа заттар мен материалдарды бөліп алудың электрохимиялық әдістері, композиционды қақпақтар, қиын балқитын металдардың блқымасы, литий-ионды аккумуляторлары, полимерлі мембраналар, металдық индий, қоспалар, индуктивті-байланысқан плазмасы бар масс-спектрометрия, магний, ингибиторлар, коррозиялар, тотықтырғыштар

Наурызбаев Михаил Касымович
т.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

26

Өмір туралы ғылымдар

Ерекше сезiмсiздендiретiн препарат Рихлокаинды L- изомер түрiнде өңдеу

1-аллил-2,5- диметилпиперидола-4 бензой эфирі, субстанция, рацемат, хиральді синтез, биокатализ, липаза, спирттердің этерификациясы, сапа көрсеткіштері, техникалық процессті мақұлдау

Абилов Жарылкасын Абдуахитович
т.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

27

Өмір туралы ғылымдар

Комбинаторлық синтез, биоскрининг және ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін арттыру үшін жаңа табиғи фитогормондар жасау 

Комбинаторлық синтез, ароматты пропаргил пиперидолдар, өсімдіктерді қорғайтын химиялық заттар, фитогормондар, өсімдіктердің өсуін реттегіштер, биоскрининг, бидай, арпа, көкөніс дақылдары, ауылшаруашылық

Жилкибаев Орал Танкиевич
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

28

Өмір туралы ғылымдар

Азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін шешуге арналған физика-химиялық және биолоигиялық зерттеулерге негізделген әдістемелік базаны жасау

Азық-түлік қауіпсіздігі, азық-түлік өнімдерін анализдеу әдістері, газды хроматография, масс–спектрометрия, қаттыфазалық микроэкстракция, скрининг

Наурызбаев Михаил Касымович
т.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

29

Өмір туралы ғылымдар

Отандық өсімдік шикізат негізіндегі антидиабеттік әсері бар құралды жасақтау.

Жыңғыл туыстығының өсімдігі, стандартизация, биоматериалдар, флавоноидтар, гидролизденетін дубильді заттар, терпеноидтар, ферменттер, антидиабеттік активтілік.

Султанова Нургуль х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487

30

Өмір туралы ғылымдар

Антидиабеттік бағыттағы құрылымданған тамақ өнімдерін алудың технологиясын жасау

Агар-агар, желатин, топинамбурдың жұмсағы, сорбитол, стевиозид және лимон қышқылы.

Тажибаева Сагдат Медирбековна
х.ғ.д., профессор

2012-2014жж

87272924487