Математика және механика ҒЗИ

Математика және механика ҒЗИ

Ғылыми жоба бағыты

Жоба тақырыбы

Кілттік сөздер

Жоба жетекшісі

Мерзімі

Байланыс

1

Елдің парасатты әлеуеті

Кәдiмгi дифференциалды, аз параметрi бар туындылардың бөлiндiлерiндегi интегро - дифференциалды теңдеулер және теңдеулерi үшiн бастапқы және өлкелiк есептердiң зерттеуi

дифференциалдық теңдеулер, интегралды дифференциалдық теңдеулер, асимптотика, асимптотикалық жіктелу, асимптотикалық әдістер, бастапқы секіріс, шекаралық қабат, кіші параметр.

(Касымов К.А., д.ф.-м.н., профессор) Дауылбаев М д.ф.-м.н., проф.

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

2

Елдің парасатты әлеуеті

"Көп қабатты облыстағы дымның тарату процессiндегi керi есебiнiң коэффициент шешiмiнің жақын әдiстерiн өңдеу және дәлелдеу".

Тура есеп, түйіндес есеп, ылғал өткізгіштік теңдеуі, ылғал өткізгіштік коэффициенті, итерациалық процесс, математикалық модел, миним беретін тізбек.

Рысбайулы Б., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

3

Елдің парасатты әлеуеті

"Күштердiң ньютон өрiсiндегi қатты затты қозғалысты орнықтылық және басқару мүмкiндiгiн зерттеу"..

қатты дене қозғалысын басқару, ғарыш аппараты, бағдар жүйесі, басқарудың математикалық аппараты.

Ракишева З.Б., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

4

Елдің парасатты әлеуеті

"Сингулярлық сызықтары бар туындылардың бөлiндiлерiндегi теңдеулердiң жүйелерi және нүктелер үшiн өлкелiк есептері".

Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер жүйесі, фукс операторы, сингулярлы коэффициенттер, дирихле, нейман, робин және бицадзе – самарский шеттік есептері, айнымалы коэффициенттері бар жәй дифференциалдық теңдеулер, риман – гильберт есебі, эллиптикалық жүйе, фредгольм теңдеуі.

Тунгатаров Алиаскар, д.ф.-м.н., проф.

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

5

Елдің парасатты әлеуеті

Атмосфералық ауа, су ортасы және топырақ жамылғысы табиғи ортаның күйлерi кешендi баға үшiн техногендi жүктемелердiң (атмосфералық ауасындағы тасымалдауды математикалық үлгiлеу әдiстерiн зерттеу).

табиғи ортаның (атмосфералық ауа, су ортасы және топырақ жабылғысы) күйін кешенді бағалау үшін техногенді жүктемелердің атмосфералық ауадағы тасымалдануын математикалық үлбілеу әдісімен зерттеу.

Айдосов А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

6

Елдің парасатты әлеуеті

"Ілгерлемелi - айнымалы массалары бар табиғи және жасанды аспан денелерiнiң айналма қозғалысын және өлшемдерін зерттеу"

ілгерілемелі-айналмалы қозғалыс, бейстационар дене, белецко-черноусько айнымалылары, делоне-андуайе айнымалылары, делоне-пуассон айнымалылары, үш дене мәселесі.

Минглибаев М.Д., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

7

Елдің парасатты әлеуеті

Динамикалық математика сұрақтарының сығылмайтын сұйықтықты және гидродинамикалық есептерiнiң сандық шешiмiнiң тиiмдi алгоритмдарын зерттеу.

жылу конвекциясы, жалған аймақ, жалпылама шешім, біртекті орта, априорлы баға, жинақталу жылдамдығы, сандық шешім, айырымдық есеп, сығылмайтын сұйықтық, навье-стокс теңдеулері, кері есеп.

Данаев Н.Т., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

8

Елдің парасатты әлеуеті

Математикалық физиканың операторлық теңдеулерi және олардың спектрлiк талдауы. Дифференциалды теңдеулер үшiн шектеусiз жылжуы бар ішкi өлкелiк есептер.

лаплас операторы, өзіне өзі түйіндес кеңейтулер, полигармоникалық оператор, регуляризацияланған із, корректті шешім, локальді емес шекаралық шарттар, проектор, биортогональді жүйе, дирактың дельта-функциясы

Кангужин Б.Е., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

9

Елдің парасатты әлеуеті

Кластер экономикалық жүйелерiмен басқару бойынша үлгiлер және шешiм қабылдаудың әдiстерiн зерттеу.

кластерлік экономикалық жүйе, үшсекторлы экономи-ка¬лық жүйенің математикалық моделі, инвистициялар, ең-бек ресурстары, теңгерімді экономикалық даму, тиімді бас-қару есебі.

Мурзабеков З.Н. д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

10

Елдің парасатты әлеуеті

Есептелімділік және алгебралық құрылымдар.

роджерс жартыторы, сызықты минималдылық, нильпотент топтар, тьюринг машинасы, йордан алгебралары, экзистенционалды тұйықтылық.

Бадаев С.А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

11

Елдің парасатты әлеуеті

Математикалық физиканың керi және дұрыс емес есептерiнiң шешiмiнiң қазiргi сандық әдiстерiн дамытуын өңдеу.

кері есептер, лаплас теңдеуі, акустика теңдеуі, гельмгольц теңдеуі, стокс теңдеуі, гельфанда-левитана теңдеуі, градиент әдісі, айырымдық сызба, годунов әдісі, қат-қабат есептеу әдісі, ландвебер әдісі, жылдам түсу әдісі, сингулярлы жіктеу әдісі, түйіндес градиенттер әдісі, квадраттық түбір әдісі.

Бектемесов М.А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

12

Елдің парасатты әлеуеті

Қазақ тiлiнiң сөз пайдалану жекелiктiң сөздiгiн өңдеу.

қазақ тілі қолданысындағы сөздердің жиілік тізімін дайындау (әзірлемесі).

Курышжанова А.А, к.ф.н.

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

13

Елдің парасатты әлеуеті

Навье-Стокстың (LES, RANS) орташалаған теңдеулерiнiң негiзiнде турбулент процесстерiнiң пiшiндеуi.

математикалық моделдеу, физикалық және фазалық кеңістіктегі навье-стокс теңдеуі, үлкен көлемдегі және кіші көлемдегі турбуленттіліктің құрылымы, бенчмарк мәселесі, ірі құйындар әдісі, тор асты модель, фурье фильтрі (қималар), конвекция, изотропты турбуленттілік, магниттік гидродинамика

Абдибеков У.С., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

14

Елдің парасатты әлеуеті

Математика, механика, экология және физиканың есептерi үшiн тиiмдi параллел алгоритмдарын өңдеу.

жоғары өнімді программалық комплекс, параллельді есептеулер, open mp директивалары, mpi процедуралары, декомпозиция, openmp/mpi гибридті параллелді программалау, ақырлы көлем әдісі, итарациялық әдіс, спектрлі есептеу әдісі.

Абдибеков У.С., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

15

Елдің парасатты әлеуеті

Табушы өнеркәсiптегi физикалық құбылыстардың есептерiнiң шешiмi үшiн сызықты емес деформацияланатын орталардың математикалық үлгiлерiн өңдеу.

бұрғылау ұстыны, сызықсыз динамика, математикалық модель, серпімді деформация, көлденең толқын, айналмалы толқын, геометриялық сызықсыздық, бастапқы қисықтық.

Хаджиева Л.А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

16

Елдің парасатты әлеуеті

Әр түрлi жуықтауларда Больцманның моменттiк теңдеулерiнiң бiр өлшемдi сызықты емес жүйесi үшiн бастапқы және бастапқы-өлкелiк есептері.

больцманның моменттік теңдеулер жүйесі, моменттік теңдеулер жүйесінің 3-ші және 5-ші жуықтауы немесе больцманның 6- моменттік және 12-моменттік теңдеулер жүйесі үшін алғашқы және алғашқы-шеттік есептер.

Сакабеков А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

17

Елдің парасатты әлеуеті

Фрактал орталарындағы процесстерiнiң пiшiндеуiнде және олардың шешiмдерiнiң алгоритмдарын өңдеу пайда болатын бөлшектi реттердiң дифференциалдауының операторлары бар классикалық емес дифференциалды теңдеулерiнiң зерттеулерi.

классикалық болмаған дифференциалдық теңдеулер, бөлшек ретті дифференциалдау операторлары, шекаралық операторлар

Бердышев А.С., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

18

Елдің парасатты әлеуеті

Туындылар бөлiндiлерiнiң теңдеулерi үшiн параболалық жүйелер және өлкелiк есептер үшiн шартты - түзу көп өлшемдi есептер.

Штурма-Лиувилля. қисынды емес есептер, шартты-қисынды шекаралық есептер, кері есептер, потенциалдардың кері есептері,көпөлшемді аралас есептер, параболалық теңдеулер жүйесі, интегралдық теңдеулер, интегро- потенциал,штурм-лиувиль есебі.

Темирболат С.И., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

19

Елдің парасатты әлеуеті

Күрделі форма жану камераларындағы турбулент араласып кетуі және елегіш газдарының жануының заңдылықтарын зерттеу.

дыбыс жылдамдығынан жоғары жылжу қабаты, көпкомпонентті газ, сутегі-ауа қоспасы, араласу, жану, соқпа-толқынды құрылым, каверна, сына тәріздес кедергі, сандық алгоритм, eno сұлбасы, жану камерасы, химиялық реакциялар .

Калтаев А., д.ф.-м.н., проф.

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

20

Елдің парасатты әлеуеті

Кеуекті ортада сұйықтың сүзу процессіндегі математикалық және сандық модельдеуі".

фильтрация теориясы, көп фазалық ағымы, беттік – белсенді зат, фильтр, үлкен шығын

Мухамбетжанов С.Т., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

21

Елдің парасатты әлеуеті

Ұйымдастыруды басқару жүйелерiн зерттеу үшiн аралықтық математиканы дамыту.

белсенді жүйелер, биологиялық жүйелер, ұйымдастырушылық басқару жүйесі, интервалдық математика, басқарылуы, оңтайлы басқару, жүйелік талдау, болжау, мониторинг.

Мазаков Т.Ж., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

22

Елдің парасатты әлеуеті

Айналулар есепке алуы бар орталардың күрделi сорғалап ағатын ағымдарындағы гидродинамикалық және жылу физика-химиялық алмастырғыш процесстерiнiң зерттеуi.

урбулентті ағынша; диффузиялық жалын; өзектес жалын; ілеспе жалын, тұнған жалын; дисперсия; магниттік гидродинамика; қос фазалы ағынша, өткізгіштік, магниттік өріс.

Ершин Ш.А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

23

Елдің парасатты әлеуеті

Phd бағдарламаларын әбден жетiлдiруiнiң ғылыми - әдiстемелiк негiздерiн әзірлеу және мамандандырылған Phd - докторанттар дайындауын өңдеу.

жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру, сапаны бақылау жүйесі, phd докторантура, білім берудегі кредиттік жүйе, постдокторлық бағдарламалар, білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандарты, диссертациялық жұмыс, кредит, ects кредиті, аймақтық докторантура, мақсатты докторантура, қосдипломдық білім беру. postgraduate

Абдибеков У.С., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

24

Елдің парасатты әлеуеті

Бiлiм беретiн жүйеге ақпараттық - коммуникациялық технологияларды енгiзуiнің ғылыми - әдiстемелiк негiздерін өңдеу.

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, үдерістер, ақпараттандыру, иелік құнының бағасы, ғылыми-әдістемелік негіздер, ат-бюджет, көрсеткіштер.

Мутанов Г.М., д.т.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

25

Елдің парасатты әлеуеті

Турбулентіліктің феноменалдық мәселелерін математикалық моделдеу әдiстері негізінде зерттеу.

турбуленттілік, магниттік гидродинамика, бойлық және көлденең магниттік өрістер, архимед күші, орталықтан сыртқа тебуші күш.

Жакебаев Д.Б., доктор PhD

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

26

Елдің парасатты әлеуеті

Колмогоровтың алғы көлдененең қимасы.

Колмогоровтың алғы көлдененең қимасы.

Сихов М.Б., д.ф.-м.н. России

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

27

Елдің парасатты әлеуеті

Динамикалық жүйелерді синтездеу әдістерін жасау және оларды ұшу аппараттарының қозғалысын тиімді басқару үшін қолдану.

Динамикалық жүйе, тиімді басқару есебі, ілесу есебі, лагранж көбейткіштері, ұшу аппараты, ғарыш аппараты.

Мурзабеков З.Н. д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

28

Елдің парасатты әлеуеті

Оқытудың кредиттік технологиясындағы модулдік білім бағдарламаларының моделін құру және синтездеу.

кредит, кредиттік технология, бакалавр, мамандық, динамикалық бағдарламалау, сауалдама, сарапшы, анализ, синтез.

Сагиндыков К.М. – к.ф.-м.н.доцент

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

29

Елдің парасатты әлеуеті

Сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің жүйелерін бірінші жуықтау бойынша сипаттауыш көрсеткіштердің сыни жағдайларында зерттеу.

сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің жүйелерін бірінші жуықтау бойынша сипаттауыш көрсеткіштердің сыни жағдайларында зерттеу.

Алдибеков Т.М. – д.ф.-м.н.

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

30

Елдің парасатты әлеуеті

Көмірсутек жалындарында күйенің түзілу процесін модельдеу.

сандық жүзеге асыру, кинетикалық модель, күйетүзілу, пцак – полициклдік ароматтық көмірсутектер, көмірсутектер, кинетика, күйетүзуші жалындар, бензол, бастапқы буынының түзілу.

Урмашев Б.А. – к.ф-м.н.доцент

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

31

Елдің парасатты әлеуеті

Динамикалық жүйелердің орнықтылығын, басқарымдылығын және тиімді басқарылуын зерттеудің жаңа әдістерін құрастыру.

динамикалық жүйе, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, фазалық және интегралдық шектеулер, басқарымдылық, тиімді және ұйғарымды басқару, понтрягиннің максимум қағидасы.

Айсагалиев С.А., д.т.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

32

Елдің парасатты әлеуеті

Математиканы мәселелі-модулді оқыту жағдайында студенттердің оқу-зерттеу іс-әрекеттерін қалыптастыру мен дамытудың әдістемелік жүйесі.

математика әдістемесі, студенттің оқу-зерттеу іс-әрекеті, оқытудың сабақтастық жүйесі, мәселелі-модулді оқыту.

Данаев Н.Т., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

33

Елдің парасатты әлеуеті

Мектепте математикалық білім беру сапасын арттыру құралы ретінде оқу тапсырмаларының жүйесі.

Мектепте математикалық білім беру сапасын арттыру құралы ретінде оқу тапсырмаларының жүйесі

Кабдыкаирулы К. – д.п.н., проф.

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

34

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

"Linux-платформасының негiзiнде қорғалатын қазақ тiлiнiң қолдауы бар басқару жүйесiн өңдеу".

операционды жүйе, linux өзегі, жергіліктендіру, интернационалдандыру, linux қазақшаландыру, gimp редакторы, inkscape редакторы, tex жүйесі, амалдық жүйе орнатушысы.

Хикметов А.К., к.ф.-м.н., доцент

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

35

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

Жоғары өнімді есептеуіш жүйелердің қолдануы бар геотехнологиясының көп ресурсты есептерінің әдістерін өңдеу.

геотехнология, жерасты шаймалау, жоғары өнімді есептеулер, графикалық процессор, орталық процессор, cuda технологиясы, ерітіндінің фильтрациясы, ұнғыма.

Тунгатарова М.С., доктор PhD

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

36

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

"Керi қағидасына сәйкес рентгенорадиометрика каротаж станциялар басқарылатын параллел манипуляторының және автоматын ерiксiз келтiруін өңдеу және жобалау"

геологиялық барлау, шегендеу, шегендеу станциясы, басқару жүйесі, агрегат динамикасы, тұрақты мәліметтерді өңдеу және түрлендіру, бағдарламалық-аппараттық кешен.

Ожикенов К.А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

37

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

"Ағылшынға орыс, қазақ тiлдерінен (және керi қарай) компьютер аудармасының тиiмдi формальды грамматика және статистикалық әдiстерiнің технологияларын өңдеу"

машиналық аударма, қазақ тілі, модельдер, алгоритмдер, программалар, формальді грамматикалар.machine translation,

Тукеев У.А.., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

38

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

Ішкі жылуды химиялы реакцияларының плазмалы- жанармай жүйелерінің тасымалдау процесстерінің математикалық модельдеуі.

плазмалық көз, көмір бөлшектері, тотықтырғыш, ағын, модельдеу, кинетика.

Мессерле В.Е., д.т.н., профессор

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

39

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

"Мұнай-газ туған жерлерін өңдеуiн талдау үшін ақпараттық (ИСАР) жүйесiн жаңғырту".

полимер, көмірқышқыл газы, адсорбция, фильтрация, гетерогенндік орта, компьютерлік модельдеу, дарси заңы, массаалмасу, полимер, көмірқышқыл газ, мениск, төмен өтімділік, кинематикалық тұтқырлық, суу температурасы, мұнайдың ауыр фракциясы, реологиялық қасиет.

Ахмед-Заки Д.Ж., д.т.н.

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

40

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

Көп ресурсты есептердің шешімі үшін таралған бұлыттық есептеулерді ұйымдастыру.

көпагентті жүйелер, композитті бұлтты есептеулер, биоинформатика, геоинформатика, грид-санау жүйелері, суперкомпьютер санау жүйелері, параллельді есептеулер, бағдармаларды дәлелдеу.

Ахмед-Заки Д.Ж., д.т.н.

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

41

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

"Iшкi ашуларды есепке алумен аз магнит өлшегiш серiктiң айналма қозғалысының тұрақтану алгоритм программаларының пакетiн өңдеу".

геомагнитті өріс, бүкіл әлемдік тартылыс мезеті, магнитті тұрақтандыру, бағдар, кіші жер серігі, айналмалы қозғалыс, ішкі ұйытқу, нутациялық тербеліс, динамикалық теңдеулер, көлбеу орбита.

Жилисбаева К.С., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

42

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

Мобильды робот тәжірибелі үлгісінің динамикасын зерттеу, басқару жүйесін әзірлеу, жобалау және құрастыру.

робототехника, мобильный робот, система управления, динамика. робототехника, мобильді робот, басқару жүйесі, динамика. robotics, mobile robot control system dynamics.

Дракунов Ю.М. – д.т.н.

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

43

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

Мұнай өндіру мақсаттарына жоғары өнімді үлестірілген деректерді MapReduce - Hadoop технологиясының негізінде өңдеу үлгілері мен қосымшаларын әзірлеу.

мәліметтерді жоғары өнімді үлестірілімді өндеу, үлестірімелік параллельді алгоритм, мұнай өндіру есептері

Мансурова М.Е. – к.ф.-м.н. Доцент

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

44

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

Қазақстан аумағыдағы демографиялық жағдайлардың үлестірілген автоматтандырылған ақпараттық жүйе мониторингісінің ішкі жүйе аунтентификациясы мен шектеу мүмкіндігін өңдеу

автоматтандырылған ақпараттық жүйе, аутентификация, кіруге шектеу қою, болжамдау, гис-технология, жүйелік талдау.

Джомартова Ш.А. – д.т.н.

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

45

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялары

Шуылға қарсы сымсыз технологияларды қабылдап тарату құралдарын жасау.

хаос генераторы, кеңжолақты қабылдап-бергіштер, сенсорлық желі, микроконтроллер, плис (программаланатын логикалық интегралдық схема) .

(Алмасбеков Н.Е. – к.ф.-м.н.доцент) Жанабаев З.Ж. д.ф-м.н., профессор

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

46

Энергетика

"Су ортасында конденсаторлар сууы үшiн қолданғанда ЖЭС және АЭС тың ықпалын бағалау".

жылулық жүктеме, гидрометеорологиялық шарттар, температуралық өріс, буссинеск шамасында навье-стокс теңдеулері, стратификацияланған орта, түрлі эксплуатациялық қуаттар

Абдибеков У.С., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

47

Энергетика

Жоба конструкторлық құжаттаманың өңдеуі және көрсеткіштердің биік техникалық экономикасы бар өнеркәсіптік құрамалы жел қоюын жасау.

ткарусель типті турбина; жұмысшы қалақшалары; серпер; айналу осі вертикаль жел турбинасы; құрастырмалы жел электр қондырғысы; NASA - 0021 профилі; жел энергиясын пайдалану коэффициенті; турбинаның жүрдектігі.

Ершин Ш.А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

48

Энергетика

Іздеу, жасау және тығыз жел электр станциясының тиімділігінің эксперементалды зерттеулері.

желэнергетика, компактық ветростанция, желтурбина, дарье, бидарье, қалақ, қуат, генератор, айналу жылдамдығы, инвертор, аккумулятор, тахометр, жел ағыны, контроллер.

Кунакбаев К., r.ф.-м.н., доцент

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

49

Энергетика

Мұз қатып қалуға қарсы жүйесі бар жел энергитикалық қондырғысының зертханалық үлгісін жасау және дайындау.

дарье турбинасы, турбинаның жылулық қорғанысы, nasa – 0021 профилі, жел энергиясының пайдалану коэффициенті, рейнольдс ұқсастығы, турбинаның жүрдектік дәрежесі, зертханалық үлгі.

Манатбаев Р.К.

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

50

Энергетика

Қазақстан жағдайында электромобильдердің мүмкіндіктерін зерттеу.

экология, электр жетегі, энергетика, қуаттандыру станциясы, электромобиль.

Ожикенов К.А., д.ф.-м.н., профессор

2012-2014


Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190

51

Глубокая переработка сырья и продукции

Мұнайдың ауыр фракцияларына физикалық әсер ететін қасиеттерiн жақсарту үшiн физикалық әсердiң процесстерiн пiшiндеу"

мұнайдың ауыр фракцияларына электромагниттiк әсері, химиялық процестердi моделдаеу, мұнайдың жеңіл фракциясын алу, мұнай және мұнай өнiмдерінің физикалық қасиеттері, химиялық кинетиканы моделдеу, құйынның диссипативтік моделі, тұйықтау моделдері, мұнай өнiмiнiң физика-химиялық кинетикасы.

Жакебаев Д.Б., доктор PhD

2012-2014

Тел.: +7 (727) 377 3576; 377 3223
Факс: +7 (727) 377 3190