Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ

Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ

Жобаның тақырыбы

Кілтті сөздер

Жоба жетекшісі

Мерзімдік кезең

Байланыс нөмірлері

Ғылыми жобаның бағыты: Энергетика
1

Энергетикалық көмірлерді өртеу үшін термохимиялық даярлаудың плазмалық технологиясын өңдеу және Қазақстан жылуэнергетикасына іске асыру үшін плазма-отынды жүйелерді жасау

плазмотрон, плазмалық-отындық жүйе, көмір, жылухимиялық дайындық, кинетикалық есептеулер

Мессерле В.Е.

2012-2014

ust@physics.kz

2

Қуатты импульсті энергетикалы плазмалық қондырғыларды зерттеу және жетілдіру

импульстік энергетика, коаксиалды плазмалық үдеткіш, плазмалық ағын, энергияның тығыздығы, концентрация, электр зонды

Әмренова Ә.У.

2012-2014

zhukeshov@physics.kz

3

Сутегі энергетикасы үшін нанокөміртекті материалдар алу технологиясын жасау

көміртекті наноқұрылымдық материалдар, композиттер

Чихрай Е.В.

2012-2014

chikhray@physics.kz

4

Нейтрондық катализге негізделген реакторлардың жаңа түрін жасау бойынша зерттеулер

ядролық және сутекті энергетика, радиациялық энергетика, радиациялық қрғау материалдар, ядролық катализ, нейтрондарды қағу

Әбішев М.Е.

2012-2014

abishevme@mail.ru

5

Термоядролық энергетикалық реакторлардың жұмыс режимдерін қабырға маңындағы тозаңды плазманың қасиеттерін жан-жақты зерттеу негізінде оптимизациялау

Термоядролық энергетикалық реактор, тозаңды плазма, қабырға маңайындағы плазма, плазма диагностикасының зондтық әдісі, импульстік плазмалы үдеткіш

Рамазанов Т.С.

2012-2014

ramazan@physics.kz

6

Спэйскванттық сәуле шығарушы калориметриялық эффектін қолданушы энергетикалық модулді өңдеу

спэйсквантовая энергетика, альтернативная энергетика, магнитный момент, сечение взаимодействия, поток корпускулярного излучения, кинетическая энергия микрочастицы

Наурзбаева А.Ж.

2012-2014

Aisha.Nuryzbaeva@kaznu.kz

7

Автономдық концентраторлық энергетикалық жүйелерге арналған монолитті үш элементті жылу-фотоэлектрлік күн энергиясын өзгерткішін жасау

Күн модулі, температуралық байланыс, жарықтық, вольт-амперлік сипаттама

Лаврищев О.А.

2012-2014

lavr@physics.kz

8

Табиғи газдық қоспалардың ауыр көмірсутектік фракцияларын экологиялық қауіпсіз бөлу технологиясы

газдар, қоспалар, бөліну, байыту, сепарация (бөлектену), қысым, температура, концентрация

Косов В.Н.

2012-2014

kosov_vlad_nik@list.ru

9

Зиянды қалдықтардың атмосфераға бөлінуін азайту мақсатында Қазақстанның ЖЭС энергетикалық қазандықтарында күлділігі жоғары көмірлерді жағу процестерін жетілдірудің жаңа технологиялары

жану,жану камерасы, тозаң-көмірлі отын, араласатын қоспа, көпфазалы, көмір бөлшектері, плазмалық технология, плазмотрон, сандық моделдеу, турбуленттілік

Бөлегенова С.А.

2012-2014

Saltanat.Bolegenova@kaznu.kz

10

Концентраторлық күн элементінің вертикалды айналымға әзірлеу үшін күн элементінің қайта өңдеу технологиясын жобалау

вертикаль ауысудағы күн элементі, кристалический кремний, концентраторлы күн элементі, омдық байланыс, планарлы концентратор

Сванбаев Е.А.

2012-2014

eldos54@mail.ru

11

Қоршаған ортаға азот тотығы қалдықтарының бөлінуін селективті каталитикалық емес кеміту механизмін қолдану арқылы Қазақстанның ЖЭС-да күлділігі жоғары көмірді жағудың жаңа «таза» технологияларын жасау

ЖЭО, қазандықтың камерасының қазандығы, көмір, шаңгазды қалдықтар, кеміту, экология

Асқарова Ә.С.

2012-2014

Aliya.Askarova@kaznu.kz

12

Жаңа дәуірлі күн элементтерді жасау үшін кремний наножіпшелерін қолдану

Кремнилік наножіпшелер, заряд тасушылар, күн элемент, қайта сәулелену, фотолюминесценция

Таурбаев Т.И.

2012-2014

taur@physics.kz

Ғылыми жобаның бағыты: Глубокая переработка сырья и продукции
13

100 кГц - 100 ГГц жиіліктері диапазонында электрмагниттік сәулеленуден қорғайтын перделерін құру үшін наноқұрылымды полимерлердің (көміртекті тұрбалардың, фуллерендердің, минерал-шунгиттардың, нанометаллдардың қосымшаларымен) технологиясын дамыту

көміртектік нанотүтікшелер, композиттік материалдар, полимерлік матрица, шүнгит, таунит, электр физикалық параметрлер

Тоғамбаева А.К.

2012-2014

Altynay.Togambayeva@kaznu.kz

Ғылыми жобаның бағыты: Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар
14

Газдық фазалық көміртекті сутекті отындардың жануы: жылу бөлінудің және зиянды қалдықтардың қалыптасуын математикалық модельдеу

метан, жану, кинетикалық механизм, жанудың кідірісі

Осадчая Э.Ф.

2012-2014

ust@physics.kz

15

Күшті қысылған плазма физикасының компьютерлік әдістері. Моделді кулондық жүйелердің оптикалық қасиеттерін есептеуге қосымша

динамикалық құрылымдық факторлар. моменттер әдісі. динамикалық өтімділік. диперсия. соқтығысудың динамикалық жиілігі

Асқарұлы Ә.

2012-2014

adil1_1@mail.ru

16

Күрделі құрамды плазманың қасиеттерін модельдеу, зерттеу және сараптау бойынша қазіргі таңдағы ақпараттық жүйелерді дамыту

заманауи компьютерлік технология, информациялық жүйе, бағдарламалық өнім, автоматтандырылған кешен, бағдарлама, компьютерлік моделдеу, тозаңды плазма, ланжевенді динамика әдісі, визуализациялау, бақылау картасы, жылдамдықтар автокорреляторы, диффузия коэффициенті

Қоданова С.К.

2012-2014

kodanova@mail.ru

17

Аса кең жолақты телекоммуникациялық жүйелердің жиіліктік, информациялық және энергетикалық тиімділігі

жасыру дәрежесі, информациялық тиімділік, бифуркация, алмасу, эволюциялық тәртіп параметрі, гомоклиникалық бифуркация, информациялық энтропия, біртексіздік параметрі, кең жолақтылық, өзаффинділік, өзұқсастық, өзқауым

Жаңабаев З.Ж.

2012-2014

sayataktanov@mail.ru

18

Перспективті вакуумды технологиялық қондырғылар үшін басқару және қадағалау жүйелерін құрастыру

плазмалық үдеткіш, импульсті плазмалық ағын, вакуумдық камера, электр доғасы, вакум, электр тоғы, жабқыштар

Ғабдуллина А.Т.

2012-2014

a_gabdullina@mail.ru

19

Бейсызық физика әдістері негізінде бейнелерді танып білудің әмбебап алгоритмін даярлау

сигнал, бейнені айқындау, бейсызық физика әдістері, талдау

Наурызбаева А.Ж.

2012-2014

Aisha.Nuryzbaeva@kaznu.kz

Ғылыми жобаның бағыты: Өмір туралы ғылым
20

Микроб, өсiмдiк және мал жасушаларының радиациялық зақымдануының ядро - физикалық механизмын зерттеу және клетка мембраналарының радиациялық зақымдануын жазылуының биофизикалық технологияларын өңдеу

биологиялық клетка, радондық онкоқауіптілік, ядролық әсерлесу механизмы, изотоптар, изотоптық орын басу, ақпараттық жүелер, виртуалды зертхана, ядролық заң.

Лаврищев О.А.

2012-2014

lavr@physics.kz

Ғылыми жобаның бағыты: Елдің зияткерлік әлеуеті
21

Жалпы салыстырмалық теориясы бойынша зерттеулер

жалпы салыстырмалық теориясы (жст), айналмалы қозғалыс теңдеулері, екі дене есебі, жст-да денелердің қозғалыс мәселесі. үш дененің шектелген есебі, лагранжиан

Әбішев М.Е.

2012-2014

abishevme@mail.ru

22

Төменгі және аса төмен температурадағы жұқа қабатты сутекті байланыстағы криоконденсацияланған орталардағы құрылымдық-фазалық өзгерістер мен релаксациялық процестер

криоконденсация, термодесорбция, фазалық ауысулар, криокристалдар, төмен температуралар, иқ-спектроскопия, вакуум, төсеме

Дробышев А. С.

2012-2014

Andrei.Drobyshev@kaznu.kz

23

Атом ядросы теориясының аса маңызды мәселелері. Астрофизикалық қолданулары

Толқындық функция, матрицалық элемент (амплитуда), протон, серпінсіз шашырау, әсерлесу потенциалы, дифференциалдық қима, көпреттік шашырау операторы

Жүсүпов М.Ә.

2012-2014

zhkulyana@mail.ru

24

Протондардың азбөлшекті жүйелер және жеңіл ядролармен аралық энергияда әсерлесу механизмдерін зерттеу

толқындық функция, нейтроныбасым ядро, матрицалық элемент (амплитуда), протон, серпімді шашырау, дифференциалдық қима, көпретті шашырау операторы

Имамбеков О.

2012-2014

onlas@mail.ru

25

біртекті ағыстағы турбуленттік ағыншалардың және шекаралық қабаттың құйындық құрылымдарының дамуын зерттеу

жазық еркін ағынша, шекаралайтын беттік қабырғалар, ірі масштабты құйындар, араласу жолы, турбуленттік, жылдамдықтың таралуы, ауысып отыру (перемежаемость) коэффициенті, турбуленттіктің деңгейі, үшөлшемді турбулентті ағынша, ұзару параметрі (сопло қабырғаларының қатынастары параметрі), когеренттік құрылым, рейнольдс саны, температура айырымы

Исатаев С.И.

2012-2014

Muhtar.Isataev@kaznu.kz

26

изотермиялық көпкомпонентті газдық қоспада диффузиялық араласудың әсерінен пайда болған конвективті ағындардың орнықсыздығы

газдар, қоспалар, диффузия, конвекция, көпкомпонентті диффузия, изотермдік диффузия, конвективтік ағын, концентрациялық гравитациялық конвекция, орнықтылық теориясы

Косов В.Н.

2012-2014

kosov_vlad_nik@list.ru

27

Нейтрондық жұлдыздар сәулеленуінің импульстарының микроқұрылымын зерттеу

нейтронды жұлдыздар, аса тығыз кристалдық құрылымдар, нейтронды жұлдыз қабықшалары, мәжбүрлі ядролық реакциялар, электронды қармау реакциялары, азғындалған электрондардың ферми-сұйықтығы, аса тығыз кристалдардағы нейтронды резонанстар, ядролардың асқын қозуы, нейтринді сәулелену, бейсызықты эффектілер

Такибаев Н.Ж.

2012-2014

takibayev@gmail.com

28

Тығыз плазмадағы электродинамикалық процестерді зерттеу

моменттер әдісі. статикалық және динамикалық құрылымдық фактор. неванлинн формуласы. параметр – функция неванлинны. динамикалық жиілігі. тежеуіш қабілеті

Архипов Ю.В.

2012-2014

Yuriy.Arkhipov@kaznu.kz

29

Наноқұрылымды қабаттарды және фотондық кристаллды қолдана отырып тиімді күн элементтерінің ғылыми негізін құру және практикалық қолдануын жетілдіру

күн элементі, кремний, наноқұрылым, электрохимиялық өңдеу, фотовольтаика, керішағылысатын қабат, фотондық кристалл

Таурбаев Т.И.

2012-2014

taur@physics.kz

30

Көпнуклонды жүйелердің коллективтік күйлерінің микроскоптық теориясы және оны басқа әдістермен және экспериментпен салыстыру

нуклон, ядро, ядро күйлері, фермион, бозон, спектр, гамильтониан, матрицалық элементтер

Бақтыбаев К.

2012-2014

dal_anar@mail.ru

31

Бөлшектердің ұсынылған әсерлесу моделі бойынша тозанды плазманың қасиеттерін зерттеу

тозаңды өткізгіш бөлшектері бар плазма, экранировка эффектілері, поляризация, бөлшектердің әсерлесу моделі, радиалды таралу функциясы, орнштейна-цернике интегралдық теңдеуі, монте-карло әдісі

Давлетов А.Е.

2012-2014

Askar.Davletov@kaznu.kz

32

Күрделі құрамды идеалдыемес плазманың қасиеттерін математикалық моделдеу

күрделі құрамды плазма, тозаңды плазма, микроскопиялық қасиеттері, компьютерлік модельдеу, ланжевен динамикасы

Жұмағұлова Қ.Н.

2012-2014

dzhumagulova.karlygash@gmail.com

33

Молекулалық ортада пайда болатын аз денелі кулондық жүйенің қасиеттері мен қалыптасуын әсерлесудің релятивистік сипатын ескеріп зерттеу

адрон, кварк, спектр, конституентік масса, формфактор, мезон, чармония, ботомония

Минал Д

2012-2014

bekbaev-askhat@mail.ru

34

Релятивистік эффектілерді ескере отырып жоғары энергия кезінде кварктарды адрондану механизмін зерттеу

сутегі атомы, спектр, энергетикалық спектр, конституентік масса, экзотикалық атом, ион, молекула, аса нәзік түзіліс, реятивистік түзету

Жауғашева С.А.

2012-2014

sazh_74@mail.ru

35

Жоғары температуралы және химиялық әсерлесетін ағындардағы турбуленттік жылумассатасымалы процестерін зерттеу

жану, жану камерасы, шаңкөмірлі отын, әрекеттесуші қоспа, көпфазалылық, көмір бөлшектері, аэродинамикалық сипаттамалар, жылулық сипаттамалар, сандық моделдеу, турбуленттілік, химиялық кинетика

Асқарова Ә.С.

2012-2014

Aliya.Askarova@kaznu.kz

36

Жоғары қысым мен Рейнольдс санының үлкен мәндеріндегі сұйық отындардың бүрку, тұтану және жану процестерін зерттеу

сандық модельдеу, бүрку, таралу, тұтану, жану, сұйық отын, компьютерлік бағдарлама, тамшының булануы, екіфазалы орталар, жоғары қысым, рейнольдс саны

Мажренова Н.Р.

2012-2014

Aliya.Askarova@kaznu.kz

37

Ғарыштың сәулелер арқылы табиғи ортаның геофизикалық параметрлерін зерттеу

су қоры, нейтрондар ағыны, нейтрондар, жер ылғалы

Оскомов В.В.

2012-2014

lvcl@mail.ru

38

Псевдопотенциалдық моделдер негізінде комплексті идеал емес плазманың қасиеттерін зерттеу

комплексті плазма, радиал таралу функциялары, термодинамикалық қасиеттері, тежегіштік қабілеті, релаксация температурасының уақыты, электр өткізгіштік коэффициенті

Рамазанов Т.С.

2012-2014

gabdullin@physics.kz

39

У-150М және DC-60 үдеткіште ядролардың мультикалс құрылымын экперименттік және теориялық зерттеу

ядролардың кластер құрылымы; кластерлер; қатты денелi - тректi детектор; кешендi бұрыштық моменттердiң әдiсi; параметрленген фазалық талдау; френелдік дифракцияның фазалық талдауы; жеңiл және ауыр иондардың үдеткiштерiнiң шоқтары; иондардың серпiмдi және серпiмдi емес шашыратуының дифференциалды қималары

Бүртебаев Н.

2012-2014

burteb@inp.kz

40

Тиімділіктің бастапқы негізгі көрсеткіштеріне сүйене отырып білім беру институттарының халықаралық рейтинглеріне қатысу үшін жоғарғы оқу орындарының қызметтерін көрсеткіштерінің теңгеру (баланстық) жүйесін жасау

жоғары білім беру жүйесі, білім беру сапасы, жоғары білім сапасын бағалау, ЖОО рейтингі, білім беру институттарының халықаралық рейтингі, көрсеткіштердің үйлестірілген жүйесі, тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Мурзағалиева А.Г.

2012-2014

altair.73@mail.ru

41

Молекулалық динамика әдісімен тығыз плазманың қасиеттерін зерттеу

Тығыз плазма, молекулярлы динамика әдісі,эффективті әсерлесу потенциалдары

Рамазанов Т.С.

2012-2014

ramazan@physics.kz

42

Метал және оксид наноұнтақтарын алудың технологиялық негізін жасау

металдық орталар, нанолшемді ұнтақтар, электрондық сәулеленулер, радиациялық-стимулдендірілген процестер, рентгендік құрылымдық талдау

Алиев Б.А.

2012-2014

gulmira_p@bk.ru

43

Модификацияланған халькогенидты шыны тәрiздес жартылай өткiзгiштерiнiң негiзiнде ақпаратты жазуға арналған жаңа қасиеттерi бар наноөлшемдi есте сақтау ұяшықтарды алуы үшiн iргелi физикалық тәсілдерді жасау

наноөлшемді энерготәүелсіз есте сақтау элементтері

Приходько О.Ю.

2012-2014

Oleg.Prikhodko@kaznu.kz

44

Сызықты диполді молекулалардың жұқа үлдірлі криовакуумдық конденсаттарындағы релаксациялық процесстер мен фотоэмиссиялық құбылыстарын зерттеу

криоконденсация, термодесорбция, фазалық ауысулар, криокристалдар, төмен температуралар, иқ-спектроскопия, вакуум, төсеме

Дробышев А. С.

2012-2014

Andrei.Drobyshev@kaznu.kz

45

Қазақстан Республикасының жоғары оқу орынарында тәуекелді басқару әдістемесін зерттеу мен ішкі бақылау жүйесін енгізу

Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау, сыртқы бақылау, жүйе, сапа, жоғарғы білім

Мурзағалиева А.Г.

2012-2014

altair.73@mail.ru

46

Физика-химиялық әсерлесетін орталардағы жылумасса тасымалы процестерін 3-D модельдеудің компьютерлік технологиялары

Турбуленттік жылумасса тасымалы, сандық модельдеу, есептік тәжірибе, аэродинамика, жылуфизика, химиялық кинетика

Асқарова Ә.С.

2012-2014

Aliya.Askarova@kaznu.kz

47

Протонның жеңіл экзотикалық ядролармен серлесуіндегі көп қайтара шашырау эффектісі

Серпімді шашырауы, протон, нейтронбасымды ядро, дифференциалдық көлденең қима

Имамбеков О.

2012-2014

onlas@mail.ru

48

Динамикалық әсерлесу потенциалының негізіндегі, идеал емес плазманың соқтығысу процестері мен транспорттық қасиеттері

Идеал емес квазиклассикалық плазма, транспорттық қасиеттері, динамикалық әсерлесу потенциалы, электрондардың атомдарда шашырауы, комплексті плазма

Жұмағұлова Қ.Н.

2012-2014

dzhumagulova.karlygash@gmail.com

49

Бағдарлама: Қатты отындарды жанудың плазмалы технологиясын өңдеу мен оның сандық және эксперименттік зертеулерді 2012-2014 жылдарғы арналған өндірістік және зерханалық жұмыстарын орындау

плазма, плазма-отынды жүйе, көмір, реактор, жылу электростанция, тұтандыру, жану, математикалық модельдеу

Мессерле В.Е.

2012-2014

ust@physics.kz

Ғылыми жобаның бағыты: Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттіктің жобасы
50

Берілген қысым және шығынды автоматты түрде ұстауменен газдық және сұйық азот, сутегі және аргонменмекемелерді қамтамасыздандыру жүйесін құру және жасау

сүйық азот, сутегі, аргон, газофикатор

Дробышев А.С.

2012-2014

Andrei.Drobyshev@kaznu.kz