Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана

Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана

Жобаның атауы

Кілтті сөздер

Жобаның жетекшісі

Мерзім

Байланыстар

Ғылыми жобаның бағыты: Энергетика
1

АII BVI жартылай өткізгіштер негізінде наноқұрылымдық материалдарды алу технологиясын жасау

Жартылай өткізгіш наноқұрылымды материалдар және оксидтер

Абдуллин Х.А.

2012-2014 жж.

kh.a.abdullin@mail.ru

2

Арсенид галий монокристаллды төсенішін көбейту арқылы күн элементтері үшін жұқаүлдірлі құрылымды алу процесстерінің тиімді жолдарын әзірлеу

фазалық диаграмма, үлестірім коэффициенті, құрылымдық ақаулар, галлийдің арсениді

Антощенко В.С.

2012-2014 жж.

solartechnology@mail.ru

3

Сутегі энергетикасы үшін графан тәріздес материалдарды электролиттік әдіс арқылы алу және қасиеттерін зерттеу

Графен, графан, графантәріздес материалдар, электролиттік гидрогенизация, компьютерлі моделдеу, раман спектроскопиясы

Ильин А.М.

2012-2014 жж.

ilyinar@mail.ru

4

Кванттық жіптерді күн элементтері тиімділігін арттыруға пайдалану

Кванттық жіп, нанокластер, жұту коэффициенті, шуақты элемент, пайдалы әсер коэффициенті.

Жанабаев З.Ж.

2012-2014 жж.

mptl@mail.ru

5

Нанокеуекті GaAs или GaP қабатын нитридизациялау арқылы құрылған нитрид галлий жарық диодының құрылымын иондық имплантация әдісімен қалыптастыру

нанокеуекті галлийдің арсениді, иондық имплантация

Диханбаев К.К.

2012-2014 жж.

dkadyrjan@mail.ru

Ғылыми жобаның бағыты: Шикізат және өнімдерді терең өңдеу
6

Қазіргі заманғы плазмалық қондырғыларды пайдаланып монодисперсті нано- және микроұнтақтарды синтездеу технологиясы

нанобөлшектер,тозаңды плазма, жоғары жиілікті дәреже, сепарация

Досболаев М.К.

2012-2014 жж.

merlan@physics.kz

7

Импульсті плазма ағындарын қолданып жаңа наноматериалдарды жасау технологиясын жетілдіру

плазманың импульсты ағындары, қатайту

Жукешев А.М.

2012-2014 жж.

zhukeshov@physics.kz

Ғылыми жобаның бағыты: Өмір туралы ғылым
8

MicroRNAнiң экспрессиясының, олардың нысана-гендерінің және адам сүт безi ісігінің дамуының аралығындағы байланыстарды анықтауы. Аурудың ерте диагностика әдiстi өңдеу

өкпе қылтамағы, онкоген

Иващенко А.Т.

2012-2014 жж.

a_ivashchenko@mail.ru

Ғылыми жобаның бағыты: Елдің зияткерлік потенциалы
9

Композиттік нанокөміртекті материалдарды алудың плазмалық технологиясын зерттеу үшін плазмалық стенд және плазманың электрдоғалық генераторын әзірлеу және жасау

плазма, плазманың электр доғалы генераторы, композитті нанокөміртекті материалдар

Устименко А.Б.

2012-2014 жж.

ust@physics.kz

10

Қазіргі заманғы плазмалық технологиялар негізінде физика-механикалық қасиеттерінің жетілдірілуімен наноқұрылымдық материалдарды құрудың ғылыми және техникалық негізін дайындау

нанобөлшектер, тозаңды плазма, жоғары жиілікті дәреже, газофазды тұндыру

Габдуллин М.Т.

2012-2014 жж.

gabdullin@physics.kz

11

Металл нанокластерлерімен модифицирленген көміртекті алмазтектес орталар негізінде наноқұрылымды материалдардың алу және құрылымы мен электрондық қасиеттерін зерттеу технологиясын жасау

иондық-плазмалы магнетронды шашырату, нанотехнологиялар, нанокластерлер, жұқа қабыршақтар, электрондық және оптикалық қасиеттер

Приходько О.Ю.

2012-2014 жж.

oleg.prikhodko@kaznu.kz

12

Криоматрицалық изоляция режимінде пайда болатын наноөлшемді құрылымдардың қалыптасу процесстерін және қасиеттерін зерртеу, солардың негізінде технология жасау

криоконденсация, фазалық өткелдер,криокристаллдар,төмен температуралар

Дробышев А.С.

2012-2014 жж.

andrei.drobyshev@kaznu.kz

13

Металл нанокластерлерін кең ауқымда қолдану үшін олардың қасиеттерін зерттеу және алу әдістерін әзірлеу

аморфты алмазұқсас қабыршақтар, нанокластерлер,нанобөлшектер, раман спектроскопиясы

Рягузов А.П.

2012-2014 жж.

ryaguzov_a@mail.ru

14

Атеросклерозды емдеу кезінде қолданылатын стентерге арналған наноқабықшаларды жасау процесстерін физико-математикалық зерттеу

қан тамыры стенттер, рестеноз, наноқабыршақ,жүрек ишемия ауру

Архипов Ю.В., Манашарипова А.

2012-2014 жж.

yuriy.arkhipov@kaznu.kz

15

А3В5 жартылай өткізгіштердегі және IV топтағы SiO2 және Si кватнттық нүктелердің ИҚ және көрінетін диапазонындағы сәуле шығаратын құрылымдардың қалыптасу процестерін жасау

Жартылай өткізгіштердің нанокристаллдары, иондық имплантация, фотолюминесценция

Исмайлова Г.А.

2012-2014 жж.

guzal_a81@mail.ru

16

Иондық имплантация әдісімен Si3N4 и Si3O4-xNy қабаттарындағы күкірт нанокристалдарының қалыптасу және 1,8 – 4,0 эВ диапазонында сәуле шығаратын құрылымдарды термоөңдеу процестерін жасау және зерттеу

термоөңдеу, кремний нанокристаллдары, фотолюминесценция

Тогамбаева А.К.

2012-2014 жж.

altynay.togambayeva@kaznu.kz