Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ

Эксперименттік және теориялық физика ҒЗИ

Жобаның тақырыбы

Кілтті сөздер

Жоба жетекшісі

Мерзімдік кезең

Байланыс нөмірлері

Ғылыми жобаның бағыты: Энергетика
1

Күн сәулесін жинап әмбебап концентрацияланған сәуле энергия көзінің конструкциясымен өңдеу технологиясын жобалап жарықтандыру, жылыту және электржабдықтау құрылғыны дайындау

жарық өткізгіш, жарық концентратор, күн бойлер, көшедегі жарық түсіргіш

Сванбаев Е.А.

2013-2015

eldos54@mail.ru

2

Қабылдағыш алаңның өздігінен тазаланатын, қоршаған ортамен ылғалданатын және тозаңды жинақтайтын функциялары бар қалалық шарттар үшін энергияның резервті фотоэлектрлік генераторын жасау және зерттеу

энергия. фотэлектрлілік. жылу. тиімдеу.шаң

Михайлов Л.В.

2013-2015

deonid@mail.ru

3

Фототүрлендіргіштерді және қатты денелі асқын жоғары өткізгішті құрылғыларды жасауға арналған металдық өткізгішті төсеніште өсірілген наноқұрылымды эпитаксиалды галий арсенидінің қабаттарын зерттеу

фототүрлендіргіш, шоттки диоды, галли арсениді, терагерцті спектроскопия, генератор және детектор

Манаков С.М.

2013-2015

sergei.manakov@mail.ru

4

Энергетикалық инерциалды термоядролық синтез реакторындағы тығыз плазманың релаксациялық және транспорттық қасиеттері

Тығыз плазма, инерционды термоядролы синтез, термоядролы реактор

Рамазанов Т.С.

2013-2015

ramazan@physics.kz

5

Ядролық энергетикада қолданылатын жылулық нейтрондарының металдық шағылдырғыштарының құрылыс эффектісін зерттеу

Металлдық шағылдырғыштар, жылулық нейтрондар, ядролық энергетика

Жұмабекова В.Н.

2013-2015

zh.venera@mail.ru

6

Қазақстан Республикасының экологиялық жағдайына антропогендік әсерді азайту мақсатында ЖЭС-ң жану камераларында энегетикалық отынды жағу кезінде сүйір үрлеу технологиясын қолдану

жану, оттық камера, тозаң тәріздес күй, сүйір үрлеу, инжекторлар, көмірлі бөлшектер, аэродинамика, моделдеу, жылулық сипаттамалар, қазандық, жанарғылар, көміртегі мен азот оксидтері, отын, тотықтырғыш, активация энергиясы

Бөлегенова С.А.

2013-2015

Saltanat.Bolegenova@kaznu.kz

Ғылыми жобаның бағыты: Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар
7

Әр түрлі спектрлік диапазондағы электрондық автотербелмелі жүйелерді зерттеуге арналған программалық-аппараттық кешенді құру және жасау

компьютерлік модельдеу, физикалық эксперимент, ПАК, автотербелмелі жүйелер

Иманбаева А.К.

2013-2015

akmaral@physics.kz

8

МАГАТЭ ядролық деректер базасының халықаралық желісі аясында ядролық реакциялар бойынша компьютерлік деректер базасын жасау және қалыптастыру

Деректер базасы, ядролық реакциялар, МАГАТЭ

Құрмангалиева В.

2013-2015

venera_baggi@mail.ru

Ғылыми жобаның бағыты: Елдің зияткерлік әлеуеті
9

Атом ядросының құрылысын олардағы коллективтік бозондық күйлердің байланысқан каналдары арқылы жүретін реакциялар көмегімен зерттеу

Нуклондар, ядро,ядролық реакциялар, күй құрылысы, бозондар

Бақтыбаев Қ.

2013-2015

dal_anar@mail.ru

10

Айнымалы жұлдыздар, Күннің радиосәулеленуі, материяның галактикадағы таралуы сигналдарындағы хаостың құрылымы

хаос, өзқауым, информация, энтропия, реттіліктің метрикалық параметрі, фрактал, күннің радиосәулеленуі

Әлимғазинова Н.Ш.

2013-2015

Nazgul.Alimgazinova@kaznu.kz

11

Ультрасуық атомдар мен молекулалық жүйелерді оптикалық тұзақта теориялық зерттеу

ультрасуық атомдар, энергетикалық спектр, оптическая тұзақ, резонанс, шредингер теңдеуі, кванттық осциллятор, ангармоникалық осциллятор

Жауғашева С.А.

2013-2015

sazh_74@mail.ru

12

Шаңкөмірлік алаудың аэродинамикалық және жылуфизикалық сипаттамаларын зерттеу

жылумассатасымалдау, есептік тәжірибе, турбуленттілік, химиялық кинетика

Бөлегенова С.А.

2013-2015

Saltanat.Bolegenova@kaznu.kz

13

Жалпы салыстырмалық теориясында (ЖСТ) және релятивтік астрофизикада (РА) айналмалы және деформацияланған денелер бойынша зерттеулер

Эйнштейн теңдеулері, компакт объектер, ақ ергежейлі жұлдыздар мен нейтрон жұлдыздар

Бошқаев К.А.

2013-2015

kuantay@mail.ru

14

Азот, аргон, ксенон криоматрицаларындағы және асқын аққыш гелий бетіндегі сутектік байланысқан молекулалардағы өзіндік құрылыс процесстерін зерттеу

сутектік байланыс, протон алмасу, матрица, төменгі температуралар, кластерлер, өзіндік құрылым

Алдияров Ә.У.

2013-2015

Abdurakhman.Aldiyarov@kaznu.kz

15

Барьерлік разрядтың электрлік және кинетикалық қасиеттерін математикалық модельдеу

барьерлік разряд, электрондардың энергия бойынша таралу функциясы, больцман теңдеуі, пуассон теңдеуі, дрейф-диффузиялық жуықтау

Қоданова С. К.

2013-2015

kodanova@mail.ru

16

Гравитациядағы және компактілік астрофизикалық объектілердегі кванттық конденсат

кванттық конденсат; гравитация; компактілік объектілер;жүйелі шешім

Джунушалиев В.Д.

2013-2015

v.dzhunushaliev@gmail.com

Ғылыми жобаның бағыты: 2013-2015 жж. ғылыми-техникалық жлбалар мен бағдарламалар
17

Қоршаған орта қосындыларының экологиялық қауіпті және ауыр көмірсутектерін тұтынушларға ұсынудағы табиғи газ қоспаларын бөлудің басқарылатын әдісі

газдар, диффузия, қоспалар, көмірсутектер, концентрация, конвекция, бөліну

Косов В.Н.

2013-2015

kosov_vlad_nik@list.ru

18

Қытай және Қазақстандағы энергетикалық қондырғыларда атмосфераға зиян қалдықтарды шығаруын аздату мақсатымен қатты отынды жағу үрдісін оптимизациялаудың жаңа технологиясы

энергетика, қоршаған ортаны қорғау, жэс, маэс, жану камерасы, қазандық, жанарғы, күлділігі жоғары көмір, шаңдық күй, күлділік, ылғалдылық, екіфазалылық, шаңды-газды қалдықтар, азот тотығы (no және no2 ) және көміртегі тотығы (со және со2), отындық және жылдам nox, жану, аэродинамика, отын, тотықтырғыш, компьютерлік моделдеу, 3d сандық моделдеу, сандық тәжірибе, турбуленттілік моделі

Асқарова Ә.С.

2013-2015

Aliya.Askarova@kaznu.kz

19

Уытты медициналық қалдықтарды жоюдың плазмалы технологиясы қоршаған ортаны қорғаудың тәсілі ретінде

медициналық қалдықтар, плазмалы пеш, плазмотрон, термодинамиялық есеп, плазмалы өңдеу

Устименко А.Б.

2013-2015

ust@physics.kz

Ғылыми жобаның бағыты: Энергетика
20

Су буында рекатор графитінің жоғары температуралы коррозиясын зерттеу

реакторлық графит, sic, коррозия, triso, втгр

Чихрай Е.В.

2013-2015

chikhray@physics.kz