Биология және биотехнология мәселелерi ҒЗИ

Биология және биотехнология мәселелерi ҒЗИ

Ғылыми жоба бағыты

Жоба тақырыбы

Кілттік сөздер

Жоба жетекшісі

Мерзімі

Байланыс

1

4. Тіршілік туралы ғылым. 4.4–Жаңа биопрепараттар

Солтүстік Тянь-Шань-Жоңғар таулы провинциясы жағдайында Echinops L. туысының өсімдік түрлерінің биологиялық ерекшеліктерін анықтап және бағалы түрлерiнiң фитохимиялық зерттелуі, олардың негiзiнде фитопрепараттарды өңдеу

echinops albicaulis, echinops transiliensis, фитохимия, аминқышқылы, майқышқылы, алкалоидтар, флавоноидтар, теофендер

Ахтаева Н.З., к.б.н.

2013-2015 жж

87018520290 Nursulu.Akhtaeva@kaznu.kz

2

4. Науки о жизни. 4.3. Новые биотехнологии для сельского хозяйства и медицины

Үрмебұршақтың перспективті сортүлгілерінің белоктық компоненттерінің биологиялық белсенділігін зерттеу және құрамы жоғары лектиннен тұратын клеткалық дақылдарды алу.

үрмебұршақ, белоктық кешендер, лектиндер, каллус культуралары, стресске төзімділік.

Джангалина Э.Д., к.б.н. Жумабаева Б.А., к.б.н.

2013-2015 жж

8(747)8878226 Erika.Dzhangalina@kaznu.kz 8(778)8883568 Beibytgul.Zhumabaeva@kaznu.kz

3

5. Мемлекеттің интеллектуалды потенциалы.
5.1. Жаратылыс ғылымдары саласындағы фундаментальды зерттеу.

Биологиялық сұйықтықтардан бактериялық эндотоксиндердің (ЛПС) элиминациясы үшін беті наноқұрылымды модифицирленген карбонизделген сорбент негізінде детоксикалық блок-жүйені жасау

липополисахарид, карбонизделген сорбент, модификация, гемосорбция, анти-дот.

Жұбанова А. А., б.ғ.д.

2013-2015 жж

Тел. : 8(727) 377-34-37; 8(727) 3773328, 8-777-213-20-75
azhar_1941@mail.ru

4

5. Мемлекеттің интеллектуалды потенциалы.
5.1. Жаратылыс ғылымдары саласындағы фундаментальды зерттеу.

Адамның басты апурин/апиримидиндік АП-эндонуклеазасының - Triticum aestivium ген гомологы: Оның алейрон клеткаларының бағдарланған өлімі барысындағы ДНҚ фрагменттелуі мен геном бұзылыстарының репарациясындағы рольі

ап-эндонуклеаза, triticum aestivium, алейрон, днқ репарациясы, оттегі радикалдары.

Бисенбаев А.К., б.ғ.д.

2013-2015 жж

8(727)3773255, сотовый тел.: 87772627614. Amangeldy.Bisenbaev@kaznu.kz, Amangeldy.bisenbaev@mail.ru

5

4. Тіршілік туралы ғылым 4.3 Ауылшаруашылығын және медицинаға арналған жаңа биотехнология

Қазақстанның өсімдіктерінің эндофитті микроорганиздері: таралуы, алуантүрлілігі, биологиялық ерекшеліктері және оларды жаңа биотехнологияларды жасауда қолдану

эндофитті микроорганизмдер, фунгицидті белсенділік, өсімдіктердің өміршеңдігі, өсуді қарқындату белсенділігі, фитореттеушілер

Мукашева Т.Д., д.б.н., Игнатова Л.В., к.б.н.

2013-2015 жж

8(727) 3773328 Togzhan.Mukasheva@kaznu.kz Lyudmila/Ignatova@kaznu.kz