Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты

Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты

Ғылыми жобаның бағыты

Жоба тақырыбы

Кілттік сөздер

Жоба жетекшісі

Мерзімі

Байланыс

1

Елдің зияткерлік әлеуеті

Табиғи каучук линиясын алу мақсатында тау-сағыздың микроанальды кобею технологиясын жасау

тау-сағыз (scorzonera tau-saghyz), эксплант, қоректік орта, тұқым, морфогенді каллус, суспензиялы культура

д.б.н. Богуспаев Карим Касымович

2012-2014

+770174190 85

2

Елдің зияткерлік әлеуеті

Сутқоректілер организміндегі қоршаған орта генотоксикалық лас заттар эффектісін зерттеу

Мутогенез, хромосомды абберация, генотоксикация, цитотоксикация, органоспецифика, компонент

д.б.н. Колумбаева Сауле Жанабаевна

2012-2014

87772509181

3

Елдің зияткерлік әлеуеті

Ластанған топырақтағы өсімдіктердің және көмірсутекті биодеградациялау модельдеу ассоциативті қарым-қатынас деструкторларын микроорганизмдер негіздері

Микроорганизмдер, мұнай, полиароматты көмірсутектер, rhizosphere, rizoplana, дизель отыны,мұнай-тотығу, деструктивті қызмет

д.б.н. Мукашева Тогжан Джангельдиевна

2012-2014

377-37-28

4

Елдің зияткерлік әлеуеті

Пестицидтермен ластанған Қазақстан топырақ фиторемедиациялау және отандық сәндік асқабақ коллекциясын жасау

Хлорорганикалық пестицидтер, жинақтау, өсімдік, phytoextraction, детоксикация.

д.б.н. Айташева Зауре Гайнетдиновна

2012-2014

87054472957

5

Елдің зияткерлік әлеуеті

Қазақстан өсімдіктерінің анықтағышы (Определитель растений Казахстана)

Анықтауыш, эндемикалық эволюциялық жіктеу,таксон, түр

д.б.н Аралбай М.К. к.б.н. Куатбаев Асхат Тезекбаевич

2012-2014

87016067420

6

Елдің зияткерлік әлеуеті

«Болашақта шыгыс қазақстан аймағында өсiрiлуi мумкін формаларды анықтау мақсатында бидай генотиптерiнiң металдармен ластануға төзiмдiлiгiн молекулалык-генетикалык тұрғыдан зерттеу»

сезімталдық, сорт, metalloustoychivye бидай генотиптері, молекулалық таңбалау гендер, полиморфизм, кадмий жинақтау, генетикалық және асыл тұқымды көрсеткіштер

к.б.н. Алыбаева Равиля Арипбаевна

2012-2014

377-33-34

7

Елдің зияткерлік әлеуеті

Ксенобиотиктермен ластанған ортадағы өсімдік қауымдастықтарының құрылымдық және биохимиялық бейімделу жағдайларын зерттеу және фиторемидияциялау

Өсімдіктердің анатомиялық құрылымы, радиация, биоиндикация, толеранттылық, бейімделу, ксенобиотиктер

д.б.н. Айдосова Сауле Сагидуллановна

2012-2014

87078333705

8

Елдің зияткерлік әлеуеті

Іле-Алатау ұлттық паркіндегі өсімдік қаумдастығына рекриясияның әсері

Рекреациялық іс-шаралар, антропогендік факторлар, биологиялық әртүрлілік, өсімдік қоғамдастықтары басым, түрлік құрамы, Іле-Алатау ұлттық паркі

д.б.н. Нестерова Светлана Георгиевна

2012-2014

87775841616

9

Елдің зияткерлік әлеуеті

«Қазақстанның аридты зонасының тау-кен аудандарындағы платформалық-денудациялық жазықтардың экологиялық-геоморфологиялық жүйелері»

экологиялық геоморфология, геоэкология, топографиясы, геоморфологиялық қоршаған ортаны қорғау, табиғи және антропогенді факторлар, экологиялық жағдай, геоморфологиялық экологиялық жүйе, тау-кен аудандары, стандартты (key) учаскелерін .

д.г.н. Бексеитова Роза Тлеулесовна

2012-2014

87058071724

10

Елдің зияткерлік әлеуеті

«БатысҚазақстанмұнай-газ игеруаймақтарындағықазіргі бедер түзушіүрдістер»

Маңғыстау аумағы, экзогенді факторлар, геоморфологиялық тип, ағынсыз оипаттар, шөлейттену, қазіргі бедер түзүші үрдістер, геоморфогенез, мұнай-газ кен орындары

д.г.н. Көшім Әсима Ғалымжанқызы

2012-2014

87017754518

11

Елдің зияткерлік әлеуеті

климаттың өзгеру жағдайында табиғи қорларды қолдануды ықшамдау және бірқалыпты дамуды қамтамасыз етудің ғылыми негіздері

Химиялық жауын, қар жамылғысы, климаттың өзгеруі, температура мен жауын-шашынның кеңістіктік және уақытша бөлу, трансшекаралық өзен, жер үсті ағын сулары

д.г.н. Чередниченко Владимир Сергеевич

2012-2014

87773551262

12

Елдің зияткерлік әлеуеті

«Өзен суларының климаттық және антропогендік өзгерісі жағдайындағы қазақстан республикасының солтүстік бөлігінің су қауіпсіздігінің географиялық негіздерін әзірлеу (сушаруашылығы алаптары ертіс, есіл, тобыл-торғай, нұра-сарысу, жайық-каспий)»

Гидрологиялық станциялар, бақылаулар саны, жаз-күз мезгіліндегі жоғары су деңгейі, жоғары су, ең төменгі ағынының жылдамдығы, су шығыны, су деңгейі

д.г.н. Гальперин Роберт Израилевич

2012-2014

377-33-35

13

Елдің зияткерлік әлеуеті

Қазақстан территориясының шөлейттену үрдістерін талдау және оларды болжауда әдістерін, үлгілері мен геоақпараттық технологияларын құрастыру

Қар жамылғысы, тұрақты қар жамылғысы, ұзақтық, ауа температурасы, жауын-шашын, тренд, ғарыштық мониторинг, қашықтан зондтау әдістерінің ақаулары.

д.г.н. Сальников Виталий Григорьевич

2012-2014

87012443975

14

Елдің зияткерлік әлеуеті

«Қазақстандағы ландшафтарға бейімделген егіншілік жүйесін іске асырудағы территориялық талдаудағы ГАЖ технологиясының әдіснамалық негізін жасау»

Агроландшаф, агроэкологиялық жерді бағалау, бейімдеу - ландшафтық жүйес, тау аумақтар, аймақтар, кіші зона, ландшафт карталар,түрлер, географиялық ақпарат жүйелер (ГАЖ), қашықтықтан зондтау (RS).

к.г.н. Керимбай Нуржан Нурбергенович

2012-2014

87017183462

15

Елдің зияткерлік әлеуеті

Солтүстік Тянь-Шань содалы-тұзды топырақ бөктеріндегі жазық элементтік күкірт қалпына келтіру тиімділігін арттыру негізінде микробиологиялық әдістері әзірлеу

Сода-сортаңды топырақтар, мелиоративтік, күкірт, фосфогипс, tiobatsilly, Bio-тотығу

к.с-х.н. Кубенкулов Канайбек Кубенкулови

2012-2014

87759595509

16

Елдің зияткерлік әлеуеті

қоршаған ортаны ластаушы заттардың улы және мутагендік әсерін іздеу және зерттеу

Биологиялық белсенді заттар, биомасса exometabolites, endometabolity микробалдырлардың өсіру

д.б.н. Колумбаева Сауле Жанабаевна

2012-2014

87772509181

17

Елдің зияткерлік әлеуеті

экожүйелерінің биологиялық сынау үшін стандартталған әдістерін әзірлеу

Жедел эксперимент, созылмалы эксперимент, морфологиялық зерттеулер, Gills, бауыр, бүйрек, Тұқы

к.б.н. Жаркова Ирина Маратовна

2012-2014

87055436552

18

Елдің зияткерлік әлеуеті

Павлодар облысының топырағының мезафаунасына техногенді факторлардың экологиялық әсерін зерттеу және биоиндикациялық көрсеткіштер мен индикациялық көрсеткішті дамыту топырақ мезо-жануарлар әлеміне антропогендік факторлардың қоршаған ортаға әсерін бағалау

Топырақ ластанған, дисплей, қоршаған ортаны бағалау, mesofauna, биологиялық белсенділігі, гумус, ауыр металдар

д.б.н. Бигалиев Айтхажа Бигалиевич

2012-2014

87772472330

19

Елдің зияткерлік әлеуеті

Микробалдырлар мен консорциумдарға тест штаммдарының негізінде ластанған су экожүйелерінің бағалау және таратылуын жаңа әдістерін әзірлеу

Ксенобиотиктер, ауыр металдар, биоремедация BIOTESTING, биоиндикация, асыл тұқымды, мутагенез, өнімділік, Test штаммдары.

д.б.н. Заядан Болатхан Казиханович

 

377-33-34 (12-11)

20

Елдің зияткерлік әлеуеті

Орталық Азиядағы жаңа геосаяси және аймақтық өзгерістер жүйесіндегі Қазақстан

Орталық Азия Аймақ (CAR), интеграция, жаһандану, геосаясат, гео-экономика, Геостратегия, ұғымдар, түрлендіру, кеңістіктік дамыту, ұлттық мүдделерін және трансұлттық процестер, мемлекетаралық ынтымақтастық және экономикалық стратегиясы

д.г.н., Надыров Шерипжан Марупович

2012-2014

87014954148

21

Елдің зияткерлік әлеуеті

Алакөл бассейнінде демалыс орындар мен туризмді дамыту үшін кешенді зерттеулер жургізу

Туристік қызметтер, мердігер, қызметтер әзірлеуші, TOUR, туристер бағдарламалық сақтау, туристік бағыттар, жолдарды жаяу, технологиялық карталар саяхат

д.г.н. Ердавлетов Станислав Рамазанович

2012-2014

87772178131

22

Елдің зияткерлік әлеуеті

«Сусамыр (қант диабеті) ауруының асқынған түрін коррекциялау мақсатында қолданылатын поликомпонентті препараттар алу үшін Қазақстан өсімдіктері мен микробалдырларынан бөлініп алынған биологиялық белсенді заттардың экстрактілерінің кешенді зерттеу»

Биологиялық белсенді заттар, дәрілік өсімдіктер, микробалдырлардың сығындылары, Диабет 

д.б.н. Карпенюк Татьяна Анатольевна

2012-2014

377-33-34 (12-27)

23

Елдің зияткерлік әлеуеті

Қазақстан аймақтарының ішкі туризмінің аумақтық ұйымдастырылуы және жоспарлануы

Емалыс, ішкі туризм, кіріс туризм, туристік фермасында, әлеуметтік және экономикалық даму кластерлер.

д.г.н. Ердавлетов Станислав Рамазанович

2012-2014

 

24

Науки о жизни

Негіздерін дамыту ассоциативті жүйелер мен топырақ myco Альгофлора пайдаланып, топырақ құнарлылығын арттыру және өсімдік өнімділігін қалпына келтіру

Arbuscular mycorrhizae miarbuskulyarnaya, микробалдырлардың, өсімдік, Ростов protsessykoriza, микробалдырлардың, өсімдіктер, өсу процестері

к.б.н. Джокебаева Сауле Алипековна

2012-2014

87778186691

25

Өмір туралы ғылым

Құру және олардың таңдау және бағалы нысандары және негізгі бейімделу қасиеттерін басқару гендердің жаңа аллели анықтау үшін мутант бидай желілерін зерттеу

Дене мутагенез, мутант бидай желісі (M4 буын), өнімділік және перспективалық мутант желілері, астық, өнімді жоғары ақуызды мутант желілері, gliadin және glutenin сақтау белоктар құрамдас құрамы, AFLP ақуыз мазмұны үшін SKRININGM4 желілері қосымша аллелей болуымен сипатталады м3 желісін, таңбалау.

д.б.н. Кенжебаева Сауле Сагиндыковна

2012-2014

87011113149

26

Өмір туралы ғылым

Ауылшаруашылық мәдени әртүрлі сорттарды ( бидай, арпа) тұздану және ауырметалдардың бірлескен әсеріне төзімділігін физиологиялық және биохимиялық әдістердің интегралды негізінде идентификациялау.

Сортаң, ауыр металдар, мыс, кадмий, бидай, арпа, өсуі, тұрақты

д.б.н. Атабаева Сауле Джумагалиевна

2012-2014

87017416048

27

Өмір туралы ғылым

Биотехнология дамыту және азық-түлік дақылдарын stressaustoychivosti мен өнімділігін арттыру үшін азот метаболизмі реттейтін жоғары өсімдіктердің есірткі микро қабылдау

Микротыңайтқыш препараты, фузикокцин, жасыл жапырақтар, надфн - глютаматдегидрогеназа, цитокинин, бидай дәндері, октилсефароза cl- 4b, биотесттер, физиологиялық белсенділік, стресс факторлар

к.б.н. Ережепов Адиль Ережепович

2012-2014

377-33-29

28

Өмір туралы ғылым

Phytochemicals және олардың негізінде түрлі Climocoptera және Қазақстан, есірткі дамыту halophytes құрылымдық зерттеу

Эпидермис, mesophyll, жоғары сатыдағы қатпарлану, periderm, xylem, phloem, негізгі арқалықтарды, sclerenchyma, бастауыш қыртысының

к.б.н. Ахтаева Нурсулу Зияхановна

2012-2014

377-33-34 (12-04)

29

Өмір туралы ғылым

«Қазақстан Республикасының өндіріс саласына табиғи қант алмастырғыш көзі – стевия өсімдігін ендіру үшін биотехнологиялық көбейту әдістерін жетілдіру».

Стевия, әдістермен, өсімдік насихаттау, жаңа синтетикалық өсу реттегіштер, samaklonalnye параметрлерін пробиотикалық Foods шығарыңыз.

к.б.н. Асрандина Салтанат Шынтаевна

2012-2014

87022182278

30

Өмір туралы ғылым

Hazard қызыл құм жалғасып бұрқ бағалау және жер оңалту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу - Қазақстанның оңтүстік gryzunogennogo шөлейттену жаңа түрі

Өсімдік, топырақ, жер, жердің тозуы, шөлейттену, қызыл-құмтышқан zanorennost, кеміргіштердің бақылау, жыртқыш, эпизоотиялық оңтайландыру.

д.б.н. Мирзадинов Рашид Абуаскарович

2012-2014

87017300332

31

Энергетика

Биотаға Каспий отын-энергетикалық кешен әсерін зерттеу

Кеміргіштердің, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, мұнай, мұнай өнімдерімен ластанған, мониторинг, детоксикация, антиоксидантты жүйесі, биомаркер, бенз (а) пирен

д.б.н. Шалахметова Тамара Минажевна

2012-2014

377-33-80 (12-00)

32

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

ГАЖ технологиялары үрдісі мен шөлейттену процестерінің Әдістері мен модельдерін Қазақстан Республикасының аумағында дамыту

Шөлейттену, климаттың өзгеруі, атмосфералық айналымы, жер және ғарыштық мониторинг, құрғақшылық индекстері, ылғал, өсімдік индекстері, энергия индекстері, математикалық модель, қысқатолқынды түрлендіру

д.г.н. Сальников Виталий Григорьевич

2012-2014

377-33-35 (12-25)

33

Елдің зияткерлік әлеуеті

Қазақстан Каспийінің тозған ландшафтардың орнықтылығын жақсартуға геохимиялық тосқауылдардың рөлін негіздеу және техногендік әрекеттерді бағалау

Шөл, құрғақ ландшафтардың топырақ трансформациясы, ландшафт геохимиялық ерекшеліктері, антропоген, бағалау, критерийлері

д.г.н. Ахметжанова Заяда Хакимовна

2012-2014

87771138620

34

Елдің зияткерлік әлеуеті

«Қазақстан Республикасы адам дамуының әлеуметтік-демографиялық талдаудың географиялық негіздерін ГАЖ технологиялары көмегімен өңдеу»

Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер, адам дамуы, тақырыптық карталар, геодеректер, ГАЖ

д.г.н. Нюсупова Гульнара Нурмухамедовна

2012-2014

87019973038