Құжаттар

Академиялық саясат бойынша құжаттар
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. Докторантура (ғылым докторларын дайындау жүйесі). ҚР МЖМББС (мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты).
Қашықтықтан білім беру технологиясының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты
Ақпараттық технология. Электронды баспа (МЖМББС 2005)
ҚР ЖООдағы академиялық ұтқырлық концепциясы
Студент туралы ереже
Студентінің ар-намыс кодексі
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Магистратура

Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері

Магистр дайындаудың мазмұны мен деңгейіне сай қойыдатаын талаптар

Қабылдаудың қағидалары
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау Ағымдағы бақылау жүргізудің типтік ережелері
Білім беру қызметі
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатының негізгі ережелері
 
Үкімет және ҚР БҒМ құжаттары
Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы
Ерекше мәртебесі бар мемлекеттік жоғары оқу орындары туралы yлгi ереже
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының заңынан көшірме
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары
Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары
Жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің типтік ережесі
Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері
Қазақстан Республикасының президенті белгілеген стипендияларды тағайындау ережесі
Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларынан көшірме
Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру қағидалары
әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің бакалавр туралы ережесі
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ құжаттары
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де атаулы шәкіртақы тағайындау тәртібі туралы ереже
Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережелері
Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру ережелері
Кәсіби білім беру бағдарламаларын бағалаудың әдістемелік ұсыныстары
Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережелері
Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру ережелері
Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдаланып оқытуды ұйымдастыру қағидалары
Білім алушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру ережелері
Бакалавриатта кәсіби тәжірибені ұйымдастыру ережесі
Магистранттар мен докторанттардың кәсіби тәжірибені ұйымдастырудың ережелері
Академиялық ұтқырлық туралы ереже
Эдвайзер туралы ереже
Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің ғылыми-әдістемелік кеңесі туралы ереже
Редакциялық-баспа кеңесі туралы ереже
Факультеттің әдістемелік бюро қызметінің ұйымдастырылуы мен қызметі туралы ереже
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеу ережелері
Бакалавриат мамандықтарындағы пәндердің негізгі оқу бағдарламаларын әзірлеу және рәсімдеу ережелері
Ғылыми-зерттеу жұмыс нәтижелерін оқу үрдісіне енгізу туралы ереже
Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережелері
Магистратурадағы курстық жумыс туралы ереже
Магистрлік диссертация туралы ереже
Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетіндегі электронды оқулықты жобалаудың ережелері
Қашықтықтан оқыту курсының оқу-әдістемелік кешенін құрастырудың ережелері
Diploma supplement еуропалық үлгідегі дипломға қосымшаны жасау және беру туралы әдістемелік ұсыныстар
ОЖСБ пәндері бойынша тестілік тапсырмалар жинағын құрастыруға қойылатын жалпы талаптар
Жас оқытушылар мектебі туралы ереже
Үздік оқу басылымы байқауының ережелері
Қорытынды бақылау (емтихан сессиясын) жүргізудің ережелері
Оқу сабақтарына бақылау жүргізудің тәртібі
Профессорлық-оқытушы құрамының жүктемесін жоспарлау және есепке алу
Әдістемелік ұсыныстар
Ағымдағы және аралық бақылауды ұйымдастырудың әдістемелік ұсыныстары
Кәсіби білім беру бағдарламаларын сараптаудың әдістемелік ұсыныстары
Оқыту сапасын бағалаудың әдістемелік ұсыныстары