2.17. Оқыту нәтижелерін бағалау, апелляция, емтихандарды қайта тапсыру

2.17.1.    Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау арқылы әр түрлі нысандары мен әдістері, қалыптасу деңгейінде күтілетін оқыту нәтижелері жүзеге асырылады.
2.17.2.    Білім алушылардың әдістері үшін пайдаланылатын оқу жетістіктерін бағалау критерийлеріне сенімділік пен валидтілік және бағытталған студент сипаты сәйкес келуі тиіс.
2.17.3.    Ағымдық үлгерімді бақылау бағасы кем дегенде 60%-ы пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың, бағалау және қорытынды емтихан кем дегенде 30% - ы пән бойынша қорытынды баға.
2.17.4.    Пән бойынша қорытынды баға білім алушының бақылау кезеңінде де, қорытынды бақылауында да оң баға алған жағдайда ғана есептеледі.
2.17.5.    Қорытынды бақылау пән бойынша жүзеге асырылады, әдетте, құрылатын емтихан комиссиясы ректордың бұйрығымен, осы пән бойынша сабақ өткізбеген біліктілігі жоғары емтихан алушылар тағайындалады.
2.17.6.    Білім алушылардың оқу жетістіктері (білім, білік, дағды және құзыреттілігі) 100 баллдық шкала бойынша бағаланады, тиісті халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйедегі сандық эквиваленті (оң бағалар, қарай кему, «А» - дан «D» (100-50 және «қанағаттанарлықсыз» – «FХ» (25-49), «F» (0-24), және бағалау дәстүрлі жүйе бойынша қойылады. «FХ» бағалауы тек қорытынды емтиханда қойылады.

Балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі-оқу жетістіктерін есепке алудың, білім алушылардың аудармасымен, оларды дәстүрлі шкаласын бағалау және ECTS

Әріптік жүйе бойынша бағалау

 

Сандық эквивалент

Балл (%-дық мазмұны)

Дәстүлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24

2.17.7.    Дәріскер пән бойынша өткізілетін емтихан комиссиясының мүшелеріне бағалау пәні шкаласы бойынша қорытынды бақылау ұсынуға міндетті.
2.17.8.    Білім алушылар шкаласы бойынша бағалау «УНИВЕР» жүйесіндегі оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілген.
2.17.9.    Білім алушылардың жауаптарының толықтығын ескере отырып, берілген бағалардың жалпы сипаттамасын көрсететін бағалау жүйесі кестеде келтірілген.

Бағалау

Критерийлер:

«Өте жақсы»

1. Теориялық сұрақтарға дұрыс және толық жауаптар берілген;

2. Практикалық тапсырма толығымен шешілген;

3. Материалдар логикалық жүйелілігіне сәйкес, сауатты берілген;

4. Шығармашылық қабілеттері көрсетілген.

«Жақсы»

1. Теориялық мәселелер дұрыс, бірақ толық емес жауаптар, мәнсіз қателіктері немесе дәлсіздіктер кездеседі;

2. Практикалық тапсырма орындалған, алайда жіберілген болмашы қателік кездеседі;

3. Материалдар логикалық сауаттылықпен   жасалаған.

«Қанағаттанарлық»

1.Жауаптар теориялық сұрақтар негізінен дұрыс, бірақ толық емес, дәлсіздік және логикалық қателік кездеседі;

2. Тәжірибелік тапсырма толық емес;

3. Материалы сауатты, бірақ логикалық жүйелілігі қарастырылмаған.

«Қанағаттанарлықсыз»

1. Жауапта теориялық сұрақтарға байланысты өрескел қателіктер жіберілген;

2. Практикалық тапсырма орындалдаған;

3. Баяндау жауабында грамматикалық, терминологиялық қателіктер жіберілген, логикалық жүйелілік сақталмаған.

2.17.10. «Аудит» (AU) - «тыңдалды» деген баға қорытынды бағаны алмастан пәнге қатысқысы келетін студентке беріледі. Мұндай пәндердің өтуі ҚазҰУ-да белгіленген құны бойынша толық көлемде төленеді.
2.17.11. Білім алушы тыңдаушы ретінде пәнге тіркелгені туралы Офис тіркеушісіне мәлімдеуі тиіс. Мұндай білім алушының емтихан тізімдемесіне автоматты түрде «AU» бағасы қойылады.
2.17.12. Пән тыңдаушылары ретінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың білім алушылары мен университетте білім алушылардың қатарына қабылданбаған, бірақ осы пән бойынша оқу ақысын төлегендер оқи алады.
2.17.13. «Аудит» (AU) бағалауы - «тыңдалды» басқа оқу орнында оқу нәтижелері бойынша студенттің транскриптіне, қайта кредиттеу үшін ұсынылмаған пәнге енгізілуі мүмкін. Бұл жағдайда бітіруші бөлім пәнді транскриптке қосу үшін, басқа университетте үш тілде (мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде) тыңдалған пәннің атауын және кредит санын көрсететін ұсыныс жасауы керек. Студенттің жеке мәлімдемесі ұсынысқа қоса беріледі.
2.17.14. "I" бағасы (Incomplete) – «аяқталмаған» білім алушыларға (студент семестр ішінде аралық бақылаудан және МТ кемінде 50 балл жинаған және дәлелді себептермен емтиханға келмеген, құжатпен расталған (денсаулығына байланысты берілген 086У анықтамасы және т.б.) болса) қойылады.
2.17.15. «I» бағасын алу үшін қорытынды пәндік емтиханды тапсырмаған білім алушы факультет деканына емтихан тапсыру себептері көрсетілген өтініш жазады және емтихан өткізілген күннен бастап немесе денсаулығына байланысты емтиханға қатыса алмайтындығы туралы берілген күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей анықтама (095У нысан) береді. Егер емтиханды тапсырмау себепті деп танылса, білім алушыға декан өкімімен «I» деген баға қойылады және емтихан сессиясынан кейінгі кезеңде емтиханды тапсырудың жеке кестесі бекітіледі.
2.17.16. Деканат жоғарыда көрсетілген құжаттарды білім алушының «I» өтуіне мүмкіндік беру үшін «Директум» жүйесі арқылы Тіркеу кеңсесіне электронды түрде жібереді.
2.17.17. «Incomplete» бойынша емтихан тапсыруға жіберілген, анықтама мерзімімен қамтылған емтихандардың нәтижелері жойылады.
2.17.18.  Егер «Incomplete» бағасын алған білім алушы белгіленген уақыт ішінде барлық талаптарды орындамаған болса (сессия аяқталғаннан кейін 45 күннен кешіктірмей), Тіркеу бөлімі ««I» бағасын «F» деңгейіне ауыстырады, яғни «қанағаттанарлықсыз» деп танылады.
2.17.19. «I» бағасын стандартқа ауыстыру үшін емтихан жұмыстарын тексеру сол пәнге бекітілген емтихан комиссиясына жүктеледі.
2.17.20.  Қорытынды емтиханның бағаларын «УНИВЕР» жүйесіне емтиханнан кейін 48 сағат ішінде емтихан комиссиясының төрағасы енгізеді.
2.17.21. Пән бойынша қорытынды емтиханның нәтижесімен (емтихан бағасы) келіспейтін білім алушы емтихан нәтижелері «УНИВЕР» жүйесінде электронды ведомоста жарияланғаннан кейін үш күн ішінде дәлелді жазбаша өтініш беруге құқылы.
2.17.22. Емтихан бағасы білім алушы көрсеткен оқу нәтижесінің объективті деңгейіне сәйкес келмесе апелляцияға өтініш төмендегі жағдайда қабылданады:

  • емтихан сұрағының дұрыс жазылмауына байланысты;
  • мазмұндағы емтихан сұрақтары пәннің оқу жоспарына сәйкес келмеуіне байланысты;
  • емтихан комиссиясының мүшелері арасында кеңес деңгейінің жоқтығынан білім алушының жауабы объективті емес деп бағалануына байланысты.

Білім алушының өтінішінде апелляцияда қаралатын баға және шағымдану себебі көрсетілуі керек.
2.17.23. Апелляцияда жазбаша нысанда өткізілген емтихан нәтижелері қарастырылады, яғни, өйткені жауап парағының мазмұны апелляцияның негізі болып табылады
2.17.24. Өтініштерді қарау кезінде апелляциялық комиссияның мүшелері апелляциялық шағымның мәні бойынша сараптама нәтижелерін бағалау туралы дәлелді жазбаша қорытынды шығарады және белгіленген нысанда хаттама жасайды.
2.17.25. Апелляциялық комиссия білім алушыларға қосымша сұрақтар қоюға және жазбаша жұмысқа түзетулер енгізуге құқығы жоқ.
2.17.26. Апелляциялық комиссия шағымды қанағаттандыруға және балл қосу туралы шешім қабылдауға, бағаны өзгеріссіз қалдыруға құқығы бар. Емтиханға қойылған баға төмендетілмейді.
2.17.27. Апелляциялық комиссия білім алушыға апелляцияны қарау нәтижелері бойынша комиссия қабылдаған шешімді міндетті түрде түсіндіруі керек.
2.17.28. Қорытынды емтихан нәтижелері бойынша аппелляцияның қорытындысы хаттамада тіркеледі. Апелляция қорытындысы апелляциялық комиссияның шешімін оқу ісі жөніндегі проректор мақұлдағаннан кейін «УНИВЕР» жүйесіне электрондық ведомостқа енгізіледі.
2.17.29. «AU», «F» бағаларын пәнді қайталап өту арқылы өзгертуге болады, бірақ олардың барлығы өзгертілген бағалармен бірге транскриптте жазылады және GPA алынған соңғы бағаға сәйкес есептеледі.
2.17.30. «FX» бағасына сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда (25-49), білім алушы қорытынды бақылауды ақылы негізде емтихан сессиясынан кейін арнайы бөлінген мерзімде пән / модуль бағдарламасын қайталамай-ақ тапсыруға мүмкіндігі бар.
2.17.31. «FХ» қайта тапсыру кезінде «F» бағасын алған жағдайда білім алушы ақылы негізде қайта жазылады, осы оқу пәніне/модуль, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады.
2.17.32. Егер білім алушы белгіленген мерзімде FX бағасын қайта тапсыру үшін келмеген болса, бұл баға F бағасына ауыстырылып («қанағаттанарлықсыз»), одан кейін академиялық қарыз болып саналады, оны жою үшін білім алушы келесі семестрде ақылы негізде қайтадан оқу сабақтарына қатысып, пән бойынша оқу жұмысының барлық түрлерін бағдарламаға сәйкес орындап, қорытынды емтихан тапсырады.
2.17.33. «FХ» қайта тапсыру кезінде, «FХ» қайта бағалау білім алушының ақылы негізде үшінші рет емтихан тапсыруға мүмкіндігі бар.
2.17.34. Үшінші рет «FX» немесе «F» бағалау алған жағдайда, бағасы «қанағаттанарлықсыз» баламаға сәйкес, білім алушы қанша «қанағаттанарлықсыз» баға алса да университеттен шығарылады және сол пәнге қайта жазылуға мүмкіндігін жоғалтады.
2.17.35. Емтихан нәтижелерінің апелляциясы және «FX» бағасын қайта тапсыруға (қажет болған жағдайда), «I» бағасын стандартты түрге ауыстыруға емтихан тапсыру білім алушылар үшін жоғарыда көрсетілген тәртіп бойынша жүзеге асырылады. Егер білім алушы Университеттен белгіленген мерзімі аяқталғанға дейін шығып қалса, бағалау «I» бағалауы транскрипте өзгеріссіз қалады.
2.17.36. Қорытынды бақылау Ережелерінің талаптарын (рұқсатсыз көмекші құрылғыларды, ұялы телефондарды пайдалану, себепсіз кешігіп қалу және т.б.) бұзған білім алушы үшін «F» бағасы автоматты түрде қойылады және шағымдануға жатпайтын негізде тәртіп бұзушылық актісі толтырылады. Бұл жағдайда білім алушы бұл пәнді ақылы негізде қайта оқиды.
2.17.37. Қорытынды бақылауды жүргізу Ережелерінің бұзылуы туралы ақпарат студенттің транскриптіне енгізіледі.
2.17.38. Ережені бірнеше рет бұзғаны үшін білім алушы факультеттің этика кеңесінің ұсынысы негізінде Университеттен шығарылады.
2.17.39. «F» (Retake) бағасын алған жағдайда білім алушы пәнді қайта өтуге құқылы (үш реттен артық емес). Пәндерді қайта оқу ақылы негізде жүзеге асырылады.
2.17.40. Сабақ басталғаннан бастап төрт аптадан кейін, «Retake» бойынша білім алушы пәннен бас тартуға құқығы жоқ, ондай жағдайда білім алушыға «F» бағасы қойылады. Пән үшін төленген төлем қайтарылмайды.
2.17.41. Элективті пән бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушы белгіленген тәртіппен сол пәнді қайта оқуға немесе пәнді сол блоктан басқа элективті пәнмен алмастыруға құқылы. Пәнді ауыстыру үшін эдвайзермен және Тіркеу кеңесімен келісуі керек.
2.17.42. Қорытынды бақылау (емтихан) бойынша бағаны аралық аттестацияның осы кезеңінде жоғарылату үшін рұқсат етілмейді.
2.17.43. Оқу ақысы бойынша мерзімі өткен берешекке байланысты қорытынды емтиханға жіберілмеген білім алушылар қаржылық қарызын төлеп, емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін 45 күнтізбелік күн ішінде емтихан тапсыруы керек. Олай болмаған жағдайда, білім алушы академиялық саясат ережелерін бұзғаны үшін университеттен шығарылады.
2.17.44. Курстың толық бағдарламасын аяқтаған, бірақ ең төменгі өту балын алмаған білім алушыға орташа GPA жоғарылату мақсатында, жазғы семестрде ақылы негізде жеке пәндерді қайта оқып, олар бойынша қорытынды емтихандарды тапсыруға мүмкіндік беріледі.
2.17.45. Белгіленген GPA баллына жеткен білім алушылар университет ректорының бұйрығымен келесі курсқа жіберіледі. Курстан курсқа ауысу үшін талап етілетін GPA деңгейі оқу жылының басында университеттің Ғылыми кеңесімен белгіленеді. Белгіленген GPA балын алмаған білім алушы ақылы негізде қайта оқу курсында қалады.
2.17.46. Мемлекеттік білім грантының иегерлері екінші оқу жылына қалдырылған жағдайда, білім грантынан айырылып, ақылы негізде әрі қарай оқуын жалғастырады.
2.17.47. Аралық аттестаттаудың (емтихан сессиясының) нәтижелері бойынша білім алушыларға барлық емтихандарды «А», «А-», «В +», «В», «В-», С + «жақсы» бағаларымен тапсырған жағдайда стипендия беріледі. «FX»-ті дұрыс бағаға («өте жақсы» немесе «жақсы») қайта тапсыру стипендияның тағайындалуына әсер етпейді.