Список тем дипломных проектов

Список тем дипломных проектов

5B021014-Иностранная филология: турецкий язык

Казахское отделение

Ф. И. О. студента

Тема дипломной работы

Научный руководитель

Рецензент

1.

Бейсенова Куралай Жанатканкызы

Қазақ, түрік ер адамдар антропонимдерінің семантикалық сипаты.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы Қалиев А.Қ.

Мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, ф.ғ.к., доцент

Қапалбеков Б.

Семантическое описание мужских антропонимов в казахском и турецком языках.

Semantic description of themaleanthroponyminKazakh andTurkish languages.

2

Сәрсенбаева Таңшолпан Балтабайқызы

Қазақ және Түрік тілдеріндегі туыстық атаулары және олардың регулятивтік қызметінің ерекшеліктері.

Түркітану және үндітану кафедрасының ф.ғ.к., доцент

Шадкам Зүбайда

Абай атындағы КазҰПУ-нің ф.ғ.к.

Ә. Қансейітова

Название родственных связей и их регулятивная функция в турецком и казахском языках.

Title of relative relations and its regulatory function in Turkish and Kazakh language.

3

Баратов Берик Нұржанұлы

Қазақ, түрік тілдеріндегі еркін сөз тіркесінің құрылымы.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы Қалиев А.Қ.

Мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, ф.ғ.к., доцент

Қапалбеков Б.

Структура свободных словосочетаний в казахском и турецком языках.

Freephrasestructurein the Kazakhand Turkish.

4

Дегенбай Қаламқас Нәбиқызы

Қазақ және түрік дастандарындағы наным-сенімдерге байланысты этномәдени бірліктер.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Садуова Ш.М.

Абылай хан атындағы КазХҚ және ӘТУ-нің ф.ғ.к., доценті

Алиев Г.А.

Этнокультурныеединицы связанные с повериями в казахском и турецком дастанах.

Ethno-culturalunitsrelatedto believes in Kazakh andTurkishdastans.

5

Бектасова Бахжан Женисовна

Түрік және қазақ тілдеріндегі заң терминдерінің жасалу жолдары мен тәсілдері.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Садуова Ш.М.

Абылай хан атындағы КазХҚ және ӘТУ-нің ф.ғ.к., доценті

Алиев Г.А.

Формирование и передача юридических терминов в турецком и казахском языках.

Generation andreproductionof legal termsin Turkishand Kazakh languages.

6

Каймулина Асем Насиповна

Түркі тілдердегі сөздердің фонетика-семантикалық өзгерістері.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Қалиев А.Қ.

Мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, ф.ғ.к., доцент

Қапалбеков Б.

Фонетико-семантические изменения слов в тюркских языках.

Phonetic and semantic words changes in Turkic languages.

7

Тоқтасынова Ақтiлек Құдайбергенқызы

Қазақ және түрік тілдерінде мақал-мәтелдердің лингвомәдени көріністері.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Садуова Ш.М.

Сүлейман Демирел университетінің шетел тілдері кафедрасының ф.ғ.к., доценті Тұрымбетова Ж.А.

Лингвокультурное отражениепословиц и поговорок в казахском и турецком языках.

Linguistic and Culturalreflectionof proverbsand sayingsinKazakh andTurkish languages.

5В021000- Иностранная филология: турецкий язык

Русское отделение

Ф. И. О. студента

Тема дипломной работы

Научный руководитель

Рецензент


1

Аминова Наргиз Сакеновна

Орхан Памук шығармаларындағыфразеологиялық тіркестер (“Менің атым қызыл” романы бойынша).

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Әбелдаев Ж.Ә.

Сүлейман Демирел университетінің ғылым департаменты PhD докторы

Кенжалин Қ.К

Фразеологизмы в творчестве Орхана Памука (на материале романа «Меня зовут красный»).

Phraseological units in works of Orhan Pamuk (based on the novel «My name is Red»).

2

Кравченко Кристина Андреевна

Түрік және орыс тілдеріндегі одағай сөздердің лингвистикалық табиғаты.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Назарова А.Ж.

Абай атындағы КазҰПУ Магистратура және доктарантура институтының

PhD докторы

Батырхан Б.Ш.

Лингвистическая природа междометий в турецком и русском языках.

Linguistic kind of interjections in Turkish and Russian languages.

3

Нуртаева Айгерим Нурлановна

Түрік және орыс тілдеріндегісоматикалық фразиологизмдердің жасалу жолдары.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Назарова А.Ж.

Абай атындағы КазҰПУ Магистратура және доктарантура институтының

ф.ғ.д., профессоры

Қалыбаева Қ.С.

Способы образования соматических фразеологизмов в турецком и русском языках.

Methods of forming somatic idioms in Turkish and Russian languages.

5В021200-Тюркология

Казахское отделение

Ф. И. О. студента

Тема дипломной работы

Научный руководитель

Рецензент

1

Сулейменова Динара Женисбековна

Қазақстандағы түркітану ғылымының қалыптасуы және дамуы: тарихы мен келешегі.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Әбелдаев Ж.Ә.

М.Әуезов атындағы өнер және әдебиет институты директорының орынбасары, ф.ғ.к., доцент

Әлібекұлы А.

Становление и развитие тюркологии в Казахстане: история и перспективы.

Development of Turkic studies in Kazakhstan: history and perspectives.

2

Габбасова Сая Алдажарқызы

Түркі тілдеріндегі «Қасқыр» лексемасының этномәдени сипаты.

Түркітану және үндітану кафедрасының ф.ғ.к., доцент м.а.

Қортабаева Г.К.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жалпы тіл білімі кафедрасының ф.ғ.к., доцент

Бектемирова С.

Этнокультурная природа лексемы «Қасқыр» в тюркских языках.

Ethnic and cultural nature of lexeme «Қасқыр» in Turkic languages.

3

Қайроллақызы Құралай

Түркі тілдеріндегі хрематонимдердің этнолингвистикалық сипаты.

Түркітану және үндітану кафедрасының ф.ғ.к., доцент м.а.

Қортабаева Г.К.

Абай атындағы КазҰПУ-нің ф.ғ.к., доцент

Аширова Б.С.

Этнолингвистическая характеристика хрематонимов в тюркских языках.

The ethno-linguistic natureof hrematonims in Turkic languages.

4

Мухаметжанова Асель Ануаровна

Түркі мифологиясындағы әлем құрылысының тілдік көрінісі.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Рысбаев А.Б.

Сүлейман Демирел университетінің шетел тілдері кафедрасының ф.ғ.к., доцент Тұрымбетова Ж.А.

Языковая картина строения мира в тюркской мифологии.

Linguistic view of the structure of the world in the Turkish mythology.

5

Сабден Айжан Қалдарбекқызы

Түркі тілдеріндегі «Ай» лексемасының этномәдени сипаты.

Түркітану және үндітану кафедрасының ф.ғ.к., доцент м.а.

Қортабаева Г.К.

Абай атындағы КазҰПУ-нің ф.ғ.к., доцент

Айбергенова С.Т.

Этнокультурная природа лексемы «Ай» в тюркских языках.

Ethnic and cultural nature of lexeme«Ай»in Turkic languages.

6

Мутәлi Таңшолпан Сманқызы

Түркі тілдеріндегі культтік фразеологизмдер.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Назарова А.Ж.

Абай атындағы КазҰПУ магистратура және доктарантура институтының

ф.ғ.д., профессоры

Қалыбаева Қ.С.

Культовые фразеологизмы в тюркских языках.

The cult phraseological units in Turkic languages.

7

Дуйсенова Айжан Ержановна

Түркілерде жерлеу рәсімінің этнографиялық аспекті.

Түркітану және үндітану кафедрасының ф.ғ.к., доцент

Шадкам Зүбайда

Абай атындағы КазҰПУ-нің ф.ғ.к.

Ә. Қансеитова

Этнографический аспект ритуала погребения у тюрков.

Ethnographicaspectof the burial ritual ofthe Turkic.

8

Ризабекова Қымбат Ризабекқызы

Мәулена мен Шәкәрім шығармаларындағы рухани сабақтастық.

Түркітану және үндітану кафедрасының меңгерушісінің оқу және тәрбие жөніндегі орынбасары, аға оқытушы

Теменова Г.К.

Абай атындағы КазҰПУ-нің ф.ғ.к., доцент

Айбергенова С.Т.

Духовная преемственность в творчестве Мевланы и Шакарима.

The spiritual ethical values of Maulena’s and Shakarem’s works.

9

Бакбергенова Айдана Шарапатқызы

Түркі халықтарындағы киелі сандардың танымдық сипаты.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы Қалиев А.Қ.

Мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, ф.ғ.к., доцент

Қапалбеков Б.

Познавательные свойства священных цифр тюркских народов.

Cognitive character of sacred figures for Turkic peoples.

10

Коргосбаева Мөлдiр Изатқызы

Қазақ және түрік тілдеріндегі әйел бейнесіне қатысты тілдік бірліктердің сипаты.

Түркітану және үндітану кафедрасының ф.ғ.к., доцент

Шадкам Зүбайда

Абай атындағы КазҰПУ-нің ф.ғ.к.

Ә. Қансеитова

Характеристика языковых единиц женского образа на материале казахского и турецкого языках.

The features of stable language unit descanting woman character in Kazakh and Turkic languages.

11

Сабырбекова Маржан

Қазақ және алтай тілдері тобындағы зат есімнің лексика-грамматикалық сипаты.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Назарова А.Ж.

Абай атындағы КазҰПУ Магистратура және доктарантура институтының

PhD докторы

Батырхан Б.Ш.

Лексико-грамматическая характеристика имен существительных в казахском и алтайской языковой группе.

Lexical andgrammaticalcharacteristicsof nounsin the KazakhandAltai languagesgroup.

5В021200-Тюркология

Руское отделение

Ф. И. О. студента

Тема дипломной работы

Научный руководитель

Рецензент

1.

Касымова Мухаббат Анварқызы

Түркі эпостарындағы «ойкумена» концептісі.

Түркітану және үндітану кафедрасының

доцент м.а., ф.ғ.к.

Сапашев О.С.

әл-Фараби атындағы КазҰУ-ның әдебиет теориясы кафедрасының ф.ғ.д., профессоры

Жаксылыков А.

Концепт «ойкумена» в тюрских эпосах.

«The Oykumena» concept in the Turkic epics.

2

Беделбекова Балжан Сабырбекқызы

Түркі фольклорындағы түркі дүниетанымының көрінісі.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Рысбаев А.Б.

Сүлейман Демирел университетінің шетел тілдері кафедрасының ф.ғ.к., доцент Тұрымбетова Ж.А.

Отражение тюркского мировосприятия в фольклоре турков.

Vision of the Turkic worldview in Turkish folklore.

3

Тюменбаева Наргис Емельевна

Ататүрктің тілдік реформасы және оның қазіргі түрік тілінің қалыптасуындағы рөлі.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Әбелдаев Ж.Ә.

М.Әуезов атындағы өнер және әдебиет институты директорының орынбасары, ф.ғ.к., доцент

Әлібекұлы А.

Языковая реформа Ататюрка и ее роль в формировании современного турецкого языка.

Ataturk’s language reform and its role in the formation of the modern Turkish language.

4

Акатаев Жанболат Еркенович

Оңтүстік және Солтүстік Сібір түркі халықтарының құдайлар пантеоны.

Түркітану және үндітану кафедрасының оқытушысы

Андабаева Д.А.

Абай атындағы КазҰПУ орыс тілі және орыс тілі әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, фил.ғ.д., профессор

Абишева С.Ж.

Пантеон богов у тюркских народов южной и северной Сибири.

Pantheon of gods among the Turkic peoples of Southern and Northern Siberia.

5

Байназаров Расул Ерболатович

Түрік тілдес мемлекеттері ынтымақтастық кеңесі аймақтық қауіпсіздік моделі ретінде.

Түркітану және үндітану кафедрасының меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы, PhD докторы

К. Габдуллин

Р.Б. Сүлейменов ат. Шығыстану институтының т.ғ.к.

Қасабаев Т.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств, как модель обеспечения региональной безопасности.

Cooperation Council of Turkic Speaking States as a regional security maintenance model.

5В020900-Востоковедение

Казахское отделение

Ф. И. О. студента

Тема дипломной работы

Научный руководитель

Рецензент

1.

Орынғалиева Мадина Ғалымжанқызы

Қазіргі түрік қоғамындағы ұлттық салт-дәстүрлерінің ерекшеліктері.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы

Жанатаева Г.Б

Р.Б. Сүлейменов ат. Шығыстану институтының бас маманы, т.ғ.к. Қасабаев Т.Н.

Особенности национальных традиций современного турецкого общества.

National traditions’ peculiarities of the modern Turkish society.

2

Шакербек Акерке Нурлановна

Түркия Республикасы саяси жүйесінің эволюциялық кезеңдері.

Түркітану және үндітану кафедрасының аға оқытушысы Базаркулова Б.К.

Абылай хан ат. КазХҚ және ӘТУ саяси.ғ.к., доцент Қағазбаева Э.М.

Этапы эволюции политической системы Турецкой Республики.

Periods of evolution of Political system of the Turkish Republic.

5В021000-Иностранная филология: хинди

Казахское отделение

Ф. И. О. студента

Тема дипломной работы Научный руководитель

Рецензент

1.

Айдарбаева Баян Мақсутқызы

Хинди тілі фразеологизмдерінің антропоцентристік анализі.

Түркітану және үндітану кафедрасының меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы, PhD докторы

К. Габдуллин

Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институтының т.ғ.к.

Е.И. Руденко.

Антропоцентрический анализ фразеологизмов языка хинди.

Anthropocentrical analysis of Hindi phraseology.

2

Бекқали Ғазиза Жоламанқызы

Араб және парсы кірме сөздерінің қазақ және хинди тілдерінде бейімделу ерекшеліктері.

Түркітану және үндітану кафедрасының меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы, PhD докторы

К. Габдуллин

Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институтының т.ғ.к.

Е.И. Руденко.

Особенности адаптации арабизмов и иранизмов в казахском и хинди языках.

Features of adaptation of Arab and Persian words in Kazakh and Hindi languages.

3

Қуанаева Әсия Баксиыкқызы

Хинди тіліндегі әскери терминологиясының лексико-грамматикалық ерекшеліктері.

Түркітану және үндітану кафедрасының меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы, PhD докторы

К. Габдуллин

М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директор меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент

Алибекұлы А.

Лексико-грамматические особенности военной терминологии языка хинди.

Lexical andgrammaticalpeculiaritiesof military terminologyofHindi language.

4

Расылхан Салтанат Айдарқанқызы

Үндістан мен Қазақстандағы функционалды-лингвистикалық ахуал: салыстырмалы анализ.

Түркітану және үндітану кафедрасының меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы, PhD докторы

К. Габдуллин

М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директор меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент

Алибекұлы А.

Функционально-лингвистическая ситуация в Индии и Казахстане: сравнительный анализ.

Functional-linguistic situation in India and Kazakhstan: comparative analysis.

5

Шорабек Ғазиза Асанқызы

Хинди тіліндегі сөзжасамдардың жасалу жолдары мен әдістері.

Түркітану және үндітану кафедрасының меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы, PhD докторы

К. Габдуллин

Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институтының т.ғ.к.

Е.И. Руденко.

Пути и способы словообразования в языке хинди.

Ways and means ofword formationinHindilanguage.