Документация

темы дипломных работ на рус 2016-2017.docx

биофизика_rus

План кружка rus.docx

темы дипломных рус2.doc

Инф.письмо Фараби әлемі - 2015-рус.doc

студенческий клуб за 2014-2015 рус.docx

проток Маржан 2016 кружок - рус.doc

кружок пробл биофизики и биомедиц 2015 рус.doc

клуб биофизика и биомед 2015 рус.doc

 

Студенттің аты-жөні 

Диплом жұмысының тақырыбы 

Ғылыми жетекшісінің аты-жөні (қызметі, ғылыми дәрежесі) 

Оппоненттің (жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі) 

Мамандық 5В060700 -Биология, қ/б

1.

Аляскарова Үміт Санатқызы

Кадмидің экспериментальді жануарлар қанының гемодинамикалық көрсеткіштеріне әсерін анықтау

 

Исследование воздействия кадмия на гемодинамические показатели крови экспериментальных животных

 

Impact of cadmium to hematologic indicators of experimental animals` blood

Түсупбекова Г.А., м.ғ.к., доцент м.а., Аблайханова Н.Т. б.ғ.к., доцент м.а.

 

Бабашев А.М. б.ғ.к., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ, жаратылыстану және география институты, Анатомия, физиология,гигиена және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасы

2.

Байгайыпов Бектас Ерболұлы

Студенттердің вегетативті жүйке жүйесінің тонусын функционалдық және динамикалық зерттеу

 

Функционально-динамическое исследование тонуса вегетативной нервной системы у студентов

 

Functional and dynamic study of tone autonomic nervous system of students.

Ыдырыс Әлібек, аға оқытушы, PhD

Бабашев А.М. б.ғ.к., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ, жаратылыстану және география институты, Анатомия,физиология,гигиена және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасы

3.

Болатхан Мақсат Батыханұлы

Әр түрлі жастағы жануарлар тобының жоғарғы жүйке жүйесі қызметін эксперименттік жолмен зерттеу

 

Исследование высшей нервной деятельности у разновозрастных групп животных в эксперименте

 

Researching of high nervous system activities of different ages animals

Ыдырыс Әлібек. аға оқытушы, PhD, Аблайханова Н.Т. б.ғ.к., доцент м.а.

Бабашев А.М. б.ғ.к., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ, жаратылыстану және география институты, Анатомия,физиология,гигиена және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасы

4.

Ермаханбетова Жанар Шабайқызы

Егеуқұйрықтар қанының физологиялық көрсеткіштеріне шикі мұнайдың əсерін зерттеу

 

Исследование влияния сырой нефти на физиологические показатели крови у крыс

 

The study the effect of crude oil on the physiological blood parameters in rats.

Ыдырыс Әлібек, аға оқытушы, PhD

Хасенова К.Х., б.ғ.к., доцент. С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

5.

Жомарт Ақерке Рахатқызы

Студенттердің сыртқы тыныс алуының функциональды жағдайын физиологиялық бағалау

Физиологическая оценка функционального состояния внешнего дыхания у студентов

Physiological appreciating of the functional state of the extenral breathing of students

Басығараев Ж.М., б.ғ.к., аға оқытушы

С.Н.Әбдірешов, к.б.н., Адам және жануарлар физиологиясы институтының аға ғылыми қызметкері, ассоц.проф

6.

Көшербаева Айдана Ғабитқызы

Буаздық кезеңіндегі жануарлардың биологиялық мембранасынының төзімділігі

Резистенность биологических мембран в период беременности животных.

Resistance to biological membranes pregnant animals.

Жаппаркулова Назгуль Иксановна, б.ғ.к., оқытушы 

 

Маматаева А.Т., б.ғ.к., доцент м.а. АТУ

7.

Лесбек Ләззат Сәулетбайқызы

Спортшылардың қанайналу және жүрек қан-тамырлар жүйесінің функциональдық ерекшеліктерін зерттеу

 

Исследование функциональное различие кровообращений и системы кровеносных сосудов сердца у спортсменов

 

Researching Functional differences of blood circulation and systems of the heart vessels in athletes.

Уршеева Б.И., аға оқытушы, Басығараев Ж.М., б.ғ.к., аға оқытушы

С.Н.Әбдірешов, к.б.н., Адам және жануарлар физиологиясы институтының аға ғылыми қызметкері, ассоц.проф

8.

Молдабаева Әсел Ғабитқызы

Шу стресіне ұшыраған буаз егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналарының төзімділігінің өзгеруі

Влияние шумового стресса на мембран эритроцитов во время лактации

Effect of noise stress on the membranes of red blood cells during lactation

Басығараев Ж.М., б.ғ.к., аға оқытушы, Жаппаркулова Назгуль Иксановна, б.ғ.к., оқытушы 

 

Аралбаева А.Н., б.ғ.к., доцент м.а., АТУ

9.

Үсенғалиева Надира Мұратқызы

Ақмола жане Алматы облыстарының студенттеріндегі спирометриялық көрсеткіштерінің салыстырмалы анализі

 

Сравнительный анализ спирометрического показания у студентов Акмолинской и Алматинской области

 

Comparative analysis of the spirometry readings students Akmola and Almaty region

Бактыбаева Л.Қ. б.ғ.к., доцент

 

Айтжанова М.О., б.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ биология кафедрасы

10.

Отарбаева Айдана Есенкелдіқызы

Студенттердің жүрек қантамыр жүйесінің стресске төзімділігін және кардиореспираторлық резервті анықтау

Определение кардиореспираторного резерва и стрессоустойчивости сердечно сосудистый систе мы

Specification of cardiorespiratory reserve and stress the cardiovascular system of students

Сраилова Г.Т. б.ғ.к., доцент

Хасенова К.Х., б.ғ.к., доцент. С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

11.

Алтинова Элмира Алимовна

Вирусқа қарсы препараттарды экспериментальды жануарларға егу кезіндегі ішкі мүшелерінің морфологиялық құрылымдарының ерекшеліктерін анықтау

Выявления особенности морфологических структур внутренних органов экспериментальных животных при введений противо вирусных препаратов

Determination the charasterist of morphological structures internal organs on experimental animals administered antivirae drugs

Уршеева Б.И., аға оқытушы

С.Н.Әбдірешов, к.б.н., Адам және жануарлар физиологиясы институтының аға ғылыми қызметкері, ассоц.проф

12.

Татаева Сандуғаш Төлегенқызы

Жануарлардың буаз кезеңдегі организмнің антиоксиданттық жүйесіне стрестің әсері

Воздействие стресса на антиоксидантную систему организма в период беременности

Effect of noise stress on the membranes of red blood cells during lactation

Жаппаркулова Назгуль Иксановна, б.ғ.к., оқытушы 

 

Маматаева А.Т., б.ғ.к., доцент м.а., АТУ

13.

Холдорова Айжан Каримқизи

Сүт түзу кезеңінде эмоциялық стреске ұшыраған егеуқұйрықтардың эритроциттер мембраналары төзімділігінің өзгеруі

Влияние эмоционального стресса на мембран эритроцитов во время лактации

The impact of emotional stress on the membranes of red blood cells during lactation

Жаппаркулова Назгуль Иксановна, б.ғ.к., оқытушы 

 

Маматаева А.Т., б.ғ.к., доцент м.а., АТУ

 

14.

Тұрыскелді Шолпан Сманқызы

Иммуностимулдаушы препараттардың әсері кезіндегі жануарлардың ішкі мүшелерінің гистоморфологиялық ерекшеліктерін зерттеу

Изучение гистоморфологических особенностей внутренних органов животных при действий иммуностимулирующими препаратами

Researches the histomorphological features of the internal organs of animals under the influence of immune stimulant drugs

Уршеева Б.И., аға оқытушы

С.Н.Әбдірешов, к.б.н., Адам және жануарлар физиологиясы институтының аға ғылыми қызметкері, ассоц.проф

15.

Дігәрбекова Бота Тілеубердіқызы

Лактация кезеңіндегі егеуқұйрықтардың биологиялық мембрананың төзімділігіне ауыр металдардың әсері.

Эффект тяжелых металлов на выдерживность биологической мембраны крыс в период лактации.

The effect of heavy materials on sustainability to biological membranes of rats during lactation.

Жаппаркулова Назгуль Иксановна, б.ғ.к., оқытушы 

 

Маматаева А.Т., б.ғ.к., доцент м.а., АТУ

16.

Кенжебек Радмира Бердиярқызы

Егеуқұйрықтардың қан жасушаларына қорғасын, мырыш, кадмий тұздарының қосындысының әсерін зерттеу

Исследование влияние соединений солей кадмия, свинца и цинка на клетки крови крыс

Investigation of the effect of cadmium, lead, zinc salts on the blood cells of rats

Атанбаева Г.Қ., аға оқытушы

С.Н.Әбдірешов, к.б.н., Адам және жануарлар физиологиясы институтының аға ғылыми қызметкері, ассоц.проф

17.

Аманбай Балғын Байсалқызы

Қалқанша бездің патологиялық функциясы кезінде студенттердің физиологиялық күйін терідегі БАН–ның биофизикалық қасиеттері бойынша зерттеу

Исследование физиологического состояния по биофизическим свойствам биологически активных точек кожи у студентов с патологической функцией щитовидной железы

Researching of biophysical properties of BAP of the skin students with pathology of thyroid gland

Кулбаева М.С., б.ғ.к., доцент м.а.

 

Жылкышыбаева М.М. б.ғ.к., аға оқытушы. Н.О.Базанова атындағы ҚазҰАУ физиология, морфология және биохимия кафедрасы

 

18.

Тоқтыбай Ақнұр Кентайқызы

Анемия кезіңдегі ағзаның физиологиялық күйін терідегі БАН-ның биофизикалық көрсеткіштері бойынша зерттеу

 

Исследование физиологического состояния по биофизическим свойствам биологически активных точек кожи у студентов с анемией

 

The study of the physiological condition by the body during anemia at the biophysical parameters of bioactive points of derma

Кулбаева М.С., б.ғ.к., доцент м.а.

 

Кулжанова Д.К. б.ғ.к., аға оқытушы. Абай атындағы ҚазҰПУ анатомия, физиология, зоология және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасы

Мамандық - 5В060700 Биология, о/б

1

Ақылбек Ақерке Әмірәліқызы

Жануарлардың өткір бүйрек ауру моделінде көміртек энтеросорбент әсерінің «In Vivo» жағдайында зерттеу.

Исследование эффективности углеродных энтеросорбентов на животной модели острой болезни почек в условиях «In Vivo»

Research the effectiveness of carbon enterosorbents on animal model of acute kidney disease in the conditions of "In Vivo"

Швецова Е.В., аға оқытушы, Аблайханова Н.Т., б.ғ.к., доцент

Бабашев А.М. б.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ анатомия, физиология, гигиена және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасының профессоры.

2

Аманкелді Ақтолқын Уалиханқызы

Репродуктивті функциясы бұзылған әйелдердің қалқанша безінің функционалдық жағдайын зерттеу

Исследование функционального состояния щитовидной железы у женщин с нарушениями репродуктивной функции

Study of the functional state of the thyroid gland of women with impaired reproductive function

Сраилова Г.Т., б.ғ.к., доцент

Хасенова К.Х., б.ғ.к., Асфендияров атындағы медициналық институты

3

Бейбітқызы Айғаным

Психоэмоционалдық күйіне байланысты оқушылардың үлгерімін бағалау

Оценка успеваемости учащихся в связи с психоэмоциональным состоянием

Assessment of student achievement in relation to the psycho-emotional state 

Аскарова З.А., б.ғ.к., доцент

Бабашев А.М. б.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ анатомия, физиология, гигиена және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасының профессоры.

4

Жамбыл Айгерім Сабитқызы

Алматы қаласы жалпы білім беретін мектептерінің оқушыларының девианттық мінез-құлықтарын зерттеу

Изучение девиантного поведения школьников в общеобразовательных школах города Алматы

The study of deviant behavior of pupils in secondary schools of the city of Almaty 

Маутенбаев А.А., б.ғ.к., доцент, Аскарова З.А., б.ғ.к., доцент

Маматаева А.Т., б.ғ.к., доцент м.а., АТУ

5

Кадыр Сабина Камильқызы

Жасөспірімдік шақтағы балалардың қобалжу индексін зерттеу

Исследование ндекса тревожности у детей подросткового возраста

Research index of anxiety in adolescent children

Аскарова З.А., б.ғ.к., доцент

Аралбаева А.Н., б.ғ.к., доцент м.а., АТУ

6

Корчакина Таисия Александровна

Фенилкетонурия кезінде ерекше диетаның қандағы фенилаланиннің концентрациясына ықпалын зерттеу 

 

Исследование влияния специфической диеты на концентрацию фенилаланина в крови при фенилкетонурии

 

Research of influence of specific diet on the concentration of phenylalanine in blood at a phenylketonuria.

Сраилова Г.Т., б.ғ.к., доцент

Утемисов Б.К., б.ғ.к., доцент м.а., АТУ тағам биотехнологиясы кафедрасы

7

Красилова Алина Алексеевна

Репродуктивті жастағы әйелдердің гонадотропты гормондарының деңгейін зерттеу.

Исследование уровня гонадотропных гормонов у женщин репродуктивного возраста

Research of level of gonadotropic hormones for the women of reproductive age

Сраилова Г.Т., б.ғ.к., доцент

Хасенова К.Х., б.ғ.к., Асфендияров атындағы медициналық институты

8

Матаева Карина Сериккызы

Жануарлар қанының биохимиялық көрсеткіштеріне қорғасынның интоксикациялық әсерін анықтау.

Определение действия интоксикации свинца на биохимические показатели крови животных.

Determination of the action of lead intoxication on biochemical indicators of the blood of animals.

Аблайханова Н.Т., б.ғ.к., доцент м.а.

Бабашев А.М. б.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ анатомия, физиология, гигиена және тіршілік қауіпсіздігі кафедрасының профессоры.

9

Ташбаева Асель Ибрагимовна

Жаңа туылған сәбилердің гипофизарлы-тиреоидтық жүйесінің функционалдық күйін зерттеу

Исследование функционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы у новорожденных детей

Study the functional state of the pituitary-thyroid system in newborns

Сраилова Г.Т., б.ғ.к., доцент

Хасенова К.Х., б.ғ.к., Асфендияров атындағы медициналық институты

10

Тогомбаева Асема Алтынбековна

Бірінші және екінші триместрдегегі жүкті әйелдердің фетоплацентарлық кешеннің гормондарын зерттеу

Исследование гормонов фетоплацентарного комплекса у женщин в І и ІІ триместрах беременности

Research fetoplacental hormones in women 1 and 2 trimesters of pregnancy

Бактыбаева Л.Қ. б.ғ.к., доцент

Утемисов Б.К., б.ғ.к., доцент м.а., АТУ тағам биотехнологиясы кафедрасы

11

Шәріпбай Ислам Алтынбекұлы

Показатели физического развития студентов КазНУ имени Аль-Фараби занимающихся физической культурой

Дене шынықтырумен шұғылданатың әл-Фараби атыңдағы ҚазҰУ студенттерінің дене даму көрсеткіштері

Indicators of physical development of students of Al-Farabi Kazakh National University in for physical training

Маутенбаев А.А., б.ғ.к., доцент

Лесбекова Р.Б., б.ғ.к., ҚазСТА олимпиадалық спорт кафедрасының деканы