Документация

кружок пробл биофиз и биомед 2017-18.doc

клуб биофиз и биомед 2017-18.doc

темы дипломных работ на рус 2016-2017.docx

темы дипломных рус2.doc

клуб биофиз и биомед 2017-18.doc

 

 

Дипломдық жұмыс тақырыбы / Темы дипломных работ / Name of bachelor thesis 

2017-2018 оқу жылы / 2017-2018 учебный год / 2017-2018 асаdemic year

 

 

Студенттің аты-жөні / ФИО студента / Name of student 

Дипломдық жұмыс тақырыбы / Тема дипломной работы / Name of bachelor thesis 

Ғылыми жетекшінің аты-жөні (лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы) / ФИО научного руководителя (должность, научное звание) / Name of supervisor (position, academic title)

Рецензенттің аты-жөні (жұмыс орны, лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы) / ФИО оппонента (место работы,  должность, научное звание) / Name of opponent (the place of work, position, academic title) 

«5В060700-Биология» мамандығы

Специальность

«5B060700 – Биология»

Specialty

"5B060700 – Biology"

қазақ бөлімі

казахское отделение

kazakh branch

1

Ерманова Несіп

Cтуденттердің тыныс алу жүйесінің  максималды аэробты қуатын бағалау.

 

Оценка максимальной аэробной мощности дыхательной системы у студентов.

 

Estimation of maximal aerobic power of the respiratory system for students.

 

Сраилова Г. Т.

 

кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики и биомедицины

факультета биологии и биотехнологии

Казахский Национальный  университет имени аль-Фараби

 

 

Жаппаркулова Н.И.

 

кандидат биологических наук, и.о. доцента кафедры пищевой биотехнологии АТУ  

2

Жұмабаева Айнұр Мұхтарқызы

«Жедел гипоксия кезіндегі лимфа ағысы және лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігі»

 

«Лимфоток и сократительная активность лимфатических узлов при острой  гипоксии»

 

«Lymph flow and contractile activity Lymph Nodes in the acute hypoxia»

 

Атанбаева Г.Қ.

 

кандидат биологических наук, ст. преподаватель кафедры биофизики и биомедицины

факультета биологии и биотехнологии

Казахский Национальный  университет имени аль-Фараби

 

Абдрешов С.Н.

 

кандидат биологических наук, асс. профессор Ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии лимфатической системы, Институт физиологии человека и животных КН МОН РК

 

Қалекешов Асқар Маралұлы

 

кандидат биологических наук, Заведующий лаборатории физиологии пищеварения, Института физиологии человека и животных КН МОН РК,  

3

Исаева Назым Бакытбековна

«Жедел гипоксия кезіндегі қанның биохимиялық көрсеткіштерін зерттеу»

 

 «Изучение   биохимических  показателей крови при острой гипоксии»

 

«To study biochemical properties of blood during acute hypoxia»

Атанбаева Г.Қ.

 

кандидат биологических наук, ст. преподаватель кафедры биофизики и биомедицины

факультета биологии и биотехнологии

Казахский Национальный  университет имени аль-Фараби

 

Абдрешов С.Н.

 

кандидат биологических наук, асс. профессор Ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии лимфатической системы, Институт физиологии человека и животных КН МОН РК

 

Қалекешов Асқар Маралұлы

 

кандидат биологических наук, Заведующий лаборатории физиологии пищеварения Института физиологии человека и животных КН МОН РК,

4

Кәдірбек Бауыржан Қайратұлы

Физикалық жүктеменің адамның жүрек - қантамырлар жүйесіне әсерін зерттеу.

 

Исследование влияния физической нагрузки  на сердечно – сосудистую систему.

 

The study of influence of physical activity on the cardiovascular system

 

Торманов Н.

 

кандидат биологических наук, профессор КазНУ, профессор кафедры биофизики и биомедицины КазНУ имени аль-Фараби

 

 

Парменбекова М.

 

кандидат биологических наук, преподаватель кафедры биологии

КазГосЖенПУ

5

Намыс Сымбат Сейдрахымқызы

Ангина ауруына шалдыққан студенттердің жүрек қызметіндегі хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу.

 

Исследование хроноструктурных показателей сердечной деятельности у студентов с ангиной.

 

The research of changes in the chronostructural parameters of cardiac activity by students with angina.

Кулбаева М.С.

 

кандидат биологических наук, и.о.доцента

 

 

Кулжанова Д.К.

 

б.ғ.к., Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің анатомия,физиология,гигиена  және  тіршілік қауіпсіздігі кафедрасының аға оқытушысы. 

6

Осербаева Арухан Майрамбаевна

Сынғақ итшомырт өсімдігінің жануарлар қанының биохимиялық көрсеткіштеріне әсерін зерттеу.

 

Исследование влияние крушины ольхови́дной на биохимические показатели крови животных.

 

The study of the effect Rhamnus frangula L. to biochemical blood indices of animals.

Ыдырыс Ә.

 

РhD. ст. преп.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалабаев Қаратай Ысқақұлы

 

кандидат биологических наук, профессор

КазНПУ имени Абая, институт естествознания и географии, кафедра анатомии, физиологии, гигиены и безопастости

 

7

Сарыбай Гаухар

Кәдімгі бозқараған өсімдігінің жануарлар қанының биохимиялық көрсеткіштеріне әсерін зерттеу.

 

Исследование влияние дерезы обыкновенной на биохимические показатели крови животных.

 

The  study of the effect Lycium barbarum to biochemical blood indices of animals.

Ыдырыс Ә.

 

РhD. ст. преп.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалабаев Қаратай Ысқақұлы,

 

кандидат биологических наук, профессор

КазНПУ имени Абая, институт естествознания и географии, кафедра анатомии, физиологии, гигиены и безопастости

 

8

Рахметова Гүлімай

Студенттердің жүрек-қан тамырлары жүйесінің физиологиялық резервтерін зерттеу

 

Исследование физиологических резервов сердечно-сосудистой  системы у студентов.

 

The study of physiological reserves of the cardiovascular system in students.

 

Сраилова Г. Т.

 

кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики и биомедицины

факультета биологии и биотехнологии

Казахский Национальный  университет имени аль-Фараби

 

 

Жаппаркулова Н.И.

 

кандидат биологических наук, и.о. доцента кафедры пищевой биотехнологии АТУ  

9

Таңатарова Айдана

Жіті бүйрек ауруындағы жануарларға наноэнтеросорбенттің  әсерінің тиімділігін анықтау.

 

Определение вляния эффективности углеродных наноэнтеросорбентов у животных при острой почечный недостаточности.

 

Determination of the effectiveness of carbon nanoenterosorbents in animals with acute kidney disease. 

Аблайханова Н.Т.,

 

кандидат биологических наук, и.о. доцента кафедры биофизики и биомедицины КазНУ им. аль-Фараби

 

 

 

 

 

 

Бабашев А.М.

 

кандидат биологических наук, профессор кафедры анатомии, физиологии, гигиены и безопасности жизни Казахского Национального педагогического университета имени Абая

10

Тәліп Айжан

Сынғақ итшомырт өсімдігінің жануарлар қанының гемотологиялық  көрсеткіштеріне әсерін анықтау.

 

Определение влияние крушины ольховидной на гематологические показатели крови животных.

 

Investigation of the effect Rhamnus frangula L. to haematological blood indices of animals.

 

Ыдырыс Ә.

 

РhD. ст. преп.

 

 

 

 

 

 

Шалабаев Қаратай Ысқақұлы,

 

кандидат биологических наук, профессор

КазНПУ имени Абая, институт естествознания и географии, кафедра анатомии, физиологии, гигиены и безопастости

12

Төребек Айдана

Студенттердің  қанайналу жүйесі көрсеткіштерінің маусымдық динамикасын бағалау.

 

Оценка сезонной динамики показателей системы кровообращения студентов.

 

Evaluation of the seasonal dynamics of blood system indices the students.

 

Аскарова З.А

 

кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики и биомедицины

факультета биологии и биотехнологии

Казахский Национальный  университет имени аль-Фараби

 

Жаппаркулова Н.И.

 

кандидат биологических наук, и.о. доцента кафедры пищевой биотехнологии АТУ  

13

Тұрғанбай Сымбат

Тыныс алу жүйесінің функиональдық жағдайына экологиялық факторлардың әсерін зерттеу

 

Исследование влияние экологических факторов на функциональные состояние дыхательной системы

 

Investigation of the influence of environmental factors on functional state of the respiratory system  

Басыгараев Ж.М.

 

к.б.н. ст. преп.

 

 

 

 

 

 

 

Усенбеков Б.Н.

 

ҚР БҒМ «Өсімдіктердің биология және биотехнология иниституты», өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к. 

14

Ысқақ Камшат

Тыныс алу жүйесінің көрсеткіштерін физикалық жүктемеге бейімделуін зерттеу.

 

Исследование  параметров дыхательной системы  при адаптации к физическим нагрузкам.

 

The research parameters of  respiratory system by adaptation and physical activity.

 

Аскарова З.А

 

кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики и биомедицины

факультета биологии и биотехнологии

Казахский Национальный  университет имени аль-Фараби

 

Жаппаркулова Н.И.

 

кандидат биологических наук, и.о. доцента кафедры пищевой биотехнологии АТУ  

«5В060700-Биология» мамандығы

Специальность

«5B060700 – Биология»

Specialty

"5B060700 – Biology"

орыс бөлімі

русское отделение

russian branch

1

Бахтибаев Ержан Курбанбекович

Исследование суточных ритмов сердечно- сосудистой системы студентов в норме и при стрессе 

 

Студенттердің қалыпты және күйзеліс кезінде  жүрек - қан тамырлары жүйесінің тәуліктік ырғақтарың  зерттеу.

 

The study circadian rhythms of cardiocascular system of studentsat norme and stress

Д.б.н., профессор

Тулеуханов С.Т

К.б.н., доцент Джексембиев Р.К.

(КазГосЖенПУ)

 

2

Жанат Айназ Миятқызы

Исследование кратковременной и долговременной памяти детей школьного возраста.

 

Мектеп жасындағы балалардың қысқа және ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетін зерттеу.

 

The study of the short-term and long-term memory in school-age children.

К.м.н. Ст преп.

Умбетьярова Л.Б.

 

К.б.н., доцент  нормальной физиологии КазНМУ им Асфендиярова.

Хасенова К.Х.

 

3

Избулсинова Мадина Рамановна

Исследование психофизиологических особенностей детей школьного возраста.

 

Мектеп жасындағы балалардың психофизиологиялық ерекшеліктерін зерттеу.

 

Psychophysiological features of school-age children.

 К.м.н. Ст преп.

Умбетьярова Л.Б.

 

К.б.н., доцент  нормальной физиологии КазНМУ им Асфендиярова.

Хасенова К.Х.

 

4

Тлекенова Камила Толеувна

Действие тяжелых металлов  на сосотояние  клеточных мембран (эритроцитов).

 

 Клеткалық мембраналардың (эритроциттердің) жағдайына ауыр металлдардың әсері.

 

The effect of heavy metals on the state of cell membranes (erythrocytes)

 

Д.б.н. профессор Мурзахметова М.К.,

 

Аралбаева Арайлым Нугмановна, к.б.н., и.о. доцента, АТУ

5

Киселева Ольга Алексеевна

Исследование функциональной активности репродуктивной  системы женщин. 

 

Әйелдердің репродуктивті жүйесінің функционалдық белсенділігін зерттеу.

 

The study of the functional activity of the reproductive system оf women.

 

К.б.н. доцент Сраилова Г.Т.,  

 

К.б.н., доцент  нормальной физиологии КазНМУ им Асфендиярова.

Хасенова К.Х.

 

6

Қожаханов Серік Мухамеджанұлы

Исследование  изменение электрофизиологических показателей биоактивных точек кожи животных до и после действия наноэнтеросорбента

 

Қалыпты жағдайдағы және наноэнтеросорбент қабылдағаннан кейінгі жануарлар терісінің биологиялық активті нүктелеріндегі электрофизиологиялық көрсеткіштерінің өзгерістерін зерттеу.

 

 Research oh the  electrophysiological indicators of bioactive point on skin of animals  before and after action by nanoenterosorbents

Аблайханова Н.Т., доцент

Тулеуханов С.Т., профессор

Рецензент: к.б.н., профессор КПУим.Абая

Бабашев А.М.

 

7

Оспан Темірхан Бауыржанұлы

 

«Изучение процессов опустынивания в экосистемах пустыни Таукумы на левобережье р. Иле»

 

«Іле өзенің сол жағалауындағы Тауқұм шөлінің экожүйелерінде шөлдену процестерін зерттеуі»

 

«The study of the desertification processes in the Taukum desert ecosystems on the left bank of the Ili River»

 

 Д.б.н., проф Нурзатин С. Т.

 

Д.с/х. н., проф., зав. Кафедры «Лесные ресурсы охотоведение »КазНАУ – Кентбаев ержан Жунусович

 

8

Сейтқадыр Қаламқас Әлімханқызы

 

Определение содержания тяжелых металлов в Eremopyrum orientale, Agropyron repens, Tamarix ramosissima Мангистауской области и влияние на них техногенных загрязнителей.

 

Маңғыстау облысының Eremopyrum orientale, Agropyron repens, Tamarix ramosissima түрлеріндегі ауыр металдардың мөлшерін және оларға деген техногендік ластауыштардың әсерін анықтау

 

Determination of heavy metals in Eremopyrum orientale, Agropyron repens, Tamarix ramosissima of Mangistau region and the impact of technogenic pollutants on them.

Инелова З.А. б.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының доцент м.а

 

Инелова З.А., к.б.н., и.о.доцента кафедры биоразнообразия и биоресурсов КазНУ им. аль-Фараби

 

Садырова Г.А. б.ғ.д., өсімдіктер экоморфология лабораториясы «ботаника және фитоинтродукция институтының» аға ғылыми қызметкері

 

Садырова Г.А. д.б.н., снс лаборатории экоморфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции

 

Д.К. Айдарбаева б.ғ.д., Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің профессоры

 

Айдарбаева Д.К. д.б.н., профессор Казахского национального педагогического университета им. Абая

 

9

Запарина Елена Геннадьевна

 

Определение содержания тяжелых металлов в Artemisia terrae-albae, Ceratocarpus arenarius, Alhagi pseudalhagi Мангистауской области и действие на них техногенных загрязнителей.

 

Маңғыстау облысының Artemisia terrae-albae, Ceratocarpus arenarius, Alhagi pseudalhagi түрлеріндегі ауыр металдардың мөлшерін және оларға деген техногендік ластауыштардың әсерін анықтау

 

Determination of heavy metals in Artemisia terrae-albae, Ceratocarpus arenarius, Alhagi pseudalhagi Mangistau region and the effect of technogenic pollutants on them.

 

Нестерова С.Г. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының б.ғ.д., профессоры.

 

Нестерова С.Г. д.б.н., профессор кафедры биоразнообразия и биоресурсов КазНУ им. аль-Фараби

 

 

Садырова Г.А. б.ғ.д., өсімдіктер экоморфология лабораториясы «ботаника және фитоинтродукция институтының» аға ғылыми қызметкері

 

Садырова Г.А. д.б.н., снс лаборатории экоморфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции

 

Д.К. Айдарбаева б.ғ.д., Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің профессоры Айдарбаева Д.К. д.б.н., профессор Казахского национального педагогического университета им. Абая