Научные проекты и исследования

Баспа ісі және дизайн кафедрасы 1 курс магистранттарының

(қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі ) магистерлік диссертациясының тақырыптары:

2015-2016 оқу жылы

Магистранттың аты-жөні

Магистерлік диссертацияның тақырыбы

Ғылыми жетекшісі (қызметі, атақ даңқы)

Оппоненттің аты- жөні (жұмыс орны, қызметі, атақ даңқы)

(2 жылдық)

1.Батырханова Ж.

«Қазақстанда орап-қаптау өндірісінің қалыптасу және даму мәселелері»

«Становление и развитие упаковочного производства в Казахстане»

«Becoming and development of packing production is in Kazakhstan»

Әбдиева Р.С.

ф.ғ.к., доценті

Р.С. Абдиева к.ф.н., доцент

Қожағұлов Т.М.

Абай атындағы ҚазҰПУ шығармашылық мамандықтар кафедрасының меңгерушісі, педаг. ғ.к., профессоры

Т.М. Қожағұлов- к.педаг.н., профессор, зав.каф. творческих специальностей КазНПУ им. Абая

2. Мухтар Б.Д.

««Қазақстандағы қазіргі баспа өнері:өзекті мәселелері»

«Современное издательское искусство в Казахстане: актуальные проблемы»

«Contemporary art publishing in Kazakhstan: current issues»

Жақып Б.Ө.

ф.ғ.д., профессор

Б.О. Жакып д.ф.н., профессор

Елеукенов Ш.Р., ф.ғ.д., профессор

Ш.Р. Елеукенов д.ф.н., профессор

3. Маханбетжанова А.

«Электронды басылымдардағы жарнама технологиялары»

«Рекламные технологии в электронных изданиях»

«Advertising technologies in the electronic media»

экон.ғ.к. профессор Бекболатұлы Ж.

Ж. Бекболатұлы

к.экон.н., профессор

Аскаров Н.Ә. ф.ғ.к.

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының жауапты хатшысы

Н.А. Аскаров, к.ф.н.,

Ответственный секретарь международного общества «Қазақ тілі».

4. Туманова А.

«Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларының басылу тарихы»

«История издании произведений Машхура Жусупа Копеева»

«History publication and creation by Маshkura Zhusup Kopeeva»

экон.ғ.к. профессор м.а. Бекболатұлы Ж.

Ж. Бекболатұлы

к.экон.н., профессор

Аскаров Н.Ә., ф.ғ.к.

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының жауапты хатшысы

Н.А. Аскаров, к.ф.н.,

Ответственный секретарь международного общества «Қазақ тілі».

Кафедра меңгерушісі Ж. Бекболатұлы