Emergency services

Full nameName of office
TelephoneE-mail
Ishanov Yernazar Khamidullovich Security Office

+7(727)221-33-75

+7(727)221-11-76

+7(727)292-40-59

+77019934078

ernazar.ishanov@kaznu.kz
Dospambetov Kairat Baltabayevich Prompt Responce Office

+7(727)221-11-76

+77772329563

kairat.dospambetov@kaznu.kz