Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы; әл-Фараби даңғ., 71, спорттық кешен

Телефон; 8(727) 2211370, іш: 13-70

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы тарихы әскери-дене дайындығы кафедрасының базасында 1934 жылдың қаңтар айынан басталады. 1948 жылы жеке дара жалпыуниверситеттік дене шынықтыру және спорт кафедрасы құрылды, негізгі мақсаты – студенттердің күнделікті өміріне, оқуына, еңбегіне қажетті салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру, денсаулығын қалпына келтіру және шынықтыру, функционалды жағдайын жақсарту, кәсіби-қолданбалы дағдыларын меңгеру.

Университетте Дене шынықтыру кадрларының дайындау 2005-2015 жылдары аралығында биология және биотехнология факультетінің базасында дене шынықтыру және спорт кафедрасымен жасалған, ал 2016 жылдың қаңтар айынан бастап медицина факультеті – Қоғамдық денсаулық сақтау жоғарғы мектебінде жүзеге асыруылда. 1990 жылдан 2016 жылдың ақпан айына дейін кафедра меңгерушісі профессор, ҚСРО еңбегі сіңген жаттықтырушы А.И.Арещенко болған. 2016 жылдың ақпан айынан қазіргі уақытқа дейін кафедра меңгерушісі экономика ғылымдарының кандидаты Е.К. Дилмаханбетов. Оқыту үрдісі профессорлық-оқытушы құрамымен жүргізіледі, оның ішінде профессорлар, ғылым докторлары мен кандидаттары, еңбегі сіңген жаттықтырушылар, спорт шеберлері және спорт шеберінің кандидаттары.

"Дене шынықтыру және спорт" мамандығы бойынша студенттерді, магистранттарды және докторанттарды жалпыпедагогикалық, жалпыкәсіби және арнайы кәсіби дайындауды келесі кафедралар қамтамасыз етеді:дене шынықтыру және спорт, эпидемиология және гигиена (Медицина факультеті - ҚДСЖМ); биотехнология, биофизика және биомедицина (биология және биотехнология кафедрасы); сонымен қатар педагогика және оқыту менеджменті, жалпы және қолданбалы психология (философия және саясаттану факультеті) кафедралары.

Кафедраның міндеттері мен борышы: дене шынықтыру саласында жоғары деңгейдегі білім мен құзіреттерге ие болатын, мемлекеттік, қоғамдық, жекеменшік ұйымдардың салаларында әр түрлі типтегі білімге қажетті болатын, ЖОО-да және жоғарғы спорт жетістіктерінде дене шынықтыру және спорт бойынша зерттеулік және ғылыми-педагогикалық қызметтерін жетілдіретін мамандарын дайындау; студенттерді, әр түрлі дайындық деңгейдегі және мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды бұқаралық спорт түрлері және дене шынықтыру жаттығуларымен оңалтып, олардың нәтижелерін дәріс; семинар және тәжірбиелік сабақтарға еңгізу;  оқулықтар, оқу құралдар мен оқу-әдістемелік материалдарын дайындау; жақын және алыс шет елдердің ғылыми және оқыту ұйымдарымен, халықаралық және қоғамдық ұйымдармен, Қазақстан Республикасының спорттық ұйымдарымен белсенді түрде ынтымақтастық құру. Кафедрада мамандарды дайындау көп деңгейлі жүйе бойынша кредиттік технология аясында атқарылады: 2005 жылдан бастап - Бакалавриат "5В010800-дене шынықтыру және спорт», 2010 жылдан бастап - Магистратура "6М010800-Дене шынықтыру және спорт», 2015 жылдан бастап - PhD докторантура "6D010800-Дене шынықтыру және спорт».

Кафедра өз қызметіде әл-Фараби атындагы ҚазҰУ-дің Академиялық саясатымен, . Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпы білім беру стандартымен басшылық етеді.Білім беру бағдарламалары ACQUIN халықаралық агенттігімен аккредиттелген.

 

Кафедра меңгерушісі

экономика ғылымдарының кандидаты

Дилмаханбетов Ермек Киргизбаевич

Ұялы тел.: +7 702 777 99 06,

Жұм.тел: + 7 727 2211374, вн.: 31-74

email: Ermek.Dilmakhanbetov@kaznu.kz
 

Кафедра меңгерушісінің орынбасары

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, профессордың қ.а.

Мадиева Галия Баянжановна

Ұялы.тел.: +7 777 365 74 02,

Жұм.тел: + 7 727 2211371, вн.: 13-71

e-mail: Galiya.Madiyeva@kaznu.kz
 
   

 Кафедра меңгерушісінің

орынбасарының қ.а.,

магистр, аға оқытушы

Камысбаева Джанар Калабаевна

Ұялы тел.: +7 747 682 14 36,

Жұм.тел: + 7 727 2211370, вн.: 13-70

e-mail: Djanar.Kamysbayeva@kaznu.kz
 

педагогика ғылымдарының докторы,

 профессор

Алимханов Елемес

 Ұялы тел.: +7 777 214 12 00,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Elemes.Alimkhanov@kaznu.kz
 
   

педагогика ғылымдарының кандидаты,

 доцент

Онгарбаева Дамет Туралбаевна

Ұялы тел.: +7 777 300 28 05,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Ongarbaeva10@kaznu.kz
 

педагогика ғылымдарының докторы,

 профессор

Касымбекова Сауле Ильясовна

Ұялы.тел.: +7 701 823 34 99,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail:   

Saule.Kassymbekova@kaznu.kz

 
   

педагогика ғылымдарының кандидаты,

 доцент

Шепетюк Наталья Михайловна

Ұялы тел.: +7 747 839 70 82,

Жұм.тел: + 7 727 2213172, вн.: 31-72

e-mail: Nataliya.Shepetiyuk@kaznu.kz
 

PhD-доктор,

доценттің қ.а.

Сабырбек Жанна Бекболаткызы

Ұялы тел.: +7 701 342 68 68,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Zhanna.Sabyrbek@kaznu.kz
 
   

Аға оқытушы

Байзакова Нуржамал Оспановна

Ұялы тел.: +7 701 487 70 94,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Nurzhamal.Baizakova@kaznu.kz
 

Аға оқытушы

Мартыненко Ирина Ивановна

Ұялы тел.: +7 701 910 45 33,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Irina.Martynenko@kaznu.kz
 
   

PhD-докторант,

аға оқытушы

Отаралы Светлана Жубатыркызы

Ұялы тел.: +7 701 187 10 34,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Svetlana.Otaraly@kaznu.kz